tuyen-truyen-cac-nhiem-vu-trong-tam-thang-07-2024

Tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm tháng 07-2024

Tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm tháng 07-2024

Article

Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (tại Văn bản số 2483-CV/BTGTU ngày 21 tháng 6 năm 2024) và đề nghị của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (tại Văn bản số 112-CV/BTGĐUK ngày 24 tháng 6 năm 2024), Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đề nghị các Chi bộ trực thuộc, lãnh đạo cơ quan, Ban Chấp hành các đoàn thể, Ban Biên tập Trang thông tin điện tử cơ quan tập trung triển khai các hoạt động tuyên truyền về một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 7-2024, cụ thể như sau:

Tuyên truyền Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 24-5-2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới”; Quy định 148-QĐ/TW ngày 23-5-2024 của Bộ Chính trị “về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước”. Tuyên truyền các quy định của Đảng và Nhà nước về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là việc tổ chức thực hiện Kết luật số 1883-KL/TU, ngày 10-6-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan, đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh”.

Đẩy mạnh tuyên truyền những kết quả nổi bật của tỉnh về phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Tuyên truyền tạo sự thống nhất về nhận thức, làm cho đảng viên, công chức, viên chức và người lao động hiểu đúng, đầy đủ về chủ trương, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; khẳng định việc xử lý nghiêm cán bộ, trong đó có cán bộ cấp cao sai phạm thời gian qua là vì sự nghiệp chung, vì sự nghiêm minh của Đảng, thượng tôn pháp luật của Nhà nước, sự trong sạch, vững mạnh và uy tín của Đảng, Nhà nước, là ý nguyện của Nhân dân.

Tuyên truyền các quan điểm, định hướng, nhiệm vụ công tác đối ngoại được xác định tại Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và nội dung Tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thường xuyên tuyên truyền về vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc; nỗ lực của Đảng, Nhà nước và các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển trong việc kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền biển, đảo, đảm bảo trật tự an toàn khu cực ven biển và các vùng biển của Việt Nam theo luật pháp quốc tế; các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng trên biển của Việt Nam.

Tuyên truyền về công tác tổ chức điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế-xã hồi của 54 dân tộc thiểu số năm 2024; tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung chính và kế hoạch điều tra, thu thập thông tin để người dân thực hiện tốt nghĩa vụ cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác (thời điểm điều tra từ 00 giờ, ngày 01-7-2024 đến ngày 15-8-2-2024).

Tuyên truyền các ngày kỷ niệm trong tháng 7-2024, tập trung tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954-21/7/2024); các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024); các hoạt động chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn (28/7/1929-28/7/2024); 94 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2024).

Nguyễn Thanh Dao (Văn phòng)

Top page Desktop