trien-khai-cac-nghi-dinh-cua-chinh-phu-va-thong-tu-cua-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi

Triển khai các Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ Lao động thương binh và xã hội

Triển khai các Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ Lao động thương binh và xã hội

Article

Ngày 12/01/2021 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum có văn bản gửi đến Các Doanh nghiệp trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp Đăk La về triển khai các Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ Lao động thương binh và xã hội. Cụ thể:

1. Ngày 14/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

- Nội dung Nghị định bao gồm: 12 Chương, 115 Điều.

+ Chương I: Những quy định chung.

+ Chươg II: Quản lý lao động.

+ Chương III: Hợp đồng lao động.

+ Chương IV: Cho thuê lao động.

+ Chương V: Đối thoại nơi làm việc.

+ Chương VI: Tiền lương.

+ Chương VII: Thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi.

+ Chương VIII: Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất.

+ Chương IX: Lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới.

+ Chương X: Những quy định riêng đối với lao động là người giúp việc gia đình.

+ Chương XI: Giải quyết tranh chấp lao động.

+ Chương XII: Điều khoản thi hành.

- Hiệu lực thi hành: Nghị định này có hiệu thi hành kể từ ngày 01/02/2021, các văn bản hết hiệu lực thi hành và điều khoản chuyển tiếp được quy định tại Điều 114 Nghị định nêu trên.

2. Ngày 30/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 152/2020/NĐ-CP Quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Nội dung Nghị định bao gồm: 04 Chương, 30 Điều.

+ Chương I: Những quy định chung.

+ Chươg II: Chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài, người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp phép lao động; cấp, cấp lại, gia hạn và thu hồi giấy phép lao động.

+ Chương III: tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

+ Chương IV: Điều khoản thi hành.

-  Hiệu lực thi hành: Nghị định này có hiệu thi hành kể từ ngày15/02/2021, các văn bản hết hiệu lực thi hành và điều khoản chuyển tiếp được quy định tại Mục 2, 3; Điều 29 Nghị định nêu trên.

3. Ngày 12/11/2020, Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội ban hành Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao động, Hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con.

- Nội dung Thông tư bao gồm: 05 Chương, 12 Điều.

+ Chương I: Điều khoản chung.

+ Chươg II: Nội dung của hợp đồng lao động

+ Chương III: Hợp đồng thương lượng tập thể

+ Chương IV: Danh mục nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con.

+ Chương V: Điều khoản thi hành.

- Hiệu lực thi hành: Thông tư này có hiệu thi hành kể từ ngày 01/01/2021, các văn bản hết hiệu lực thi hành quy định tại Điều 12 Thông tư nêu trên.

Xem chi tiết văn bản tại đây:

1. Nghị định số 145/2020/NĐ-CP

2. Nghị định số 152/2020/NĐ-CP

3. Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH

BBT trang thông tin điện tử

Top page Desktop