tra-loi-don-kien-nghi-cong-dan

Trả lời đơn kiến nghị công dân

Trả lời đơn kiến nghị công dân

Article

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum nhận được Đơn kiến nghị của 17 hộ dân tại thôn 2 xã Hòa Bình, Thành phố Kon Tum liên quan đến công tác quy hoạch và bồi thường GPMB Khu công nghiệp Sao Mai: “Nới rộng ranh giới chiều dài, tính từ mốc lộ giới lên hơn 200m để chúng tôi có quỹ đất làm cơ sở sản xuất chăn nuôi, ổn định đời sống”. Sau khi nghiên cứu, Ban quản lý Khu kinh tế có ý kiến như sau:

1. Dự án chỉnh trang đô thị tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp Sao Mai đã được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 939/QĐ-UBND ngày 03/9/2018; phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Sao Mai tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 1476/QĐ-UBND ngày 28/12/2018; phê duyệt Đồ ánquy hoạch chi tiết Khu đô thị - dịch vụ Sao Mai tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 31/12/2019.

Mục đích hình thành Khu đô thị - dịch vụ gắn với Khu công nghiệp Sao Mai theo tinh thần Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ về quản lý Khu công nghiệp và Khu kinh tế. Như vậy, việc đề xuất nới rộng quỹ đất để làm cơ sở sản xuất chăn nuôi, ổn định đời sống trong Khu đô thị là không phù hợp với qui định (Trong quy hoạch đã bố trí đất ở phù hợp với hạn mức giao đất ở được quy định tại Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 31/3/2015 của UBND tỉnh).

2. Việc đảm bảo ổn định đời sống của người dân khi thu hồi đất sẽ được tính toán trong phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo qui định hiện hành.

Xem chi tiết văn bản tại đây

BBT trang thông tin điện tử 

Từ khóa:

Top page Desktop