to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-cac-chi-bo-truc-thuoc-dang-bo-ban-quan-ly-khu-kinh-te-nhiem-ky-2020-2022

Tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Ban quản lý Khu kinh tế nhiệm kỳ 2020-2022

Tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Ban quản lý Khu kinh tế nhiệm kỳ 2020-2022

Article

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về việc xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức đại hội Chi bộ; Kế hoạch số 697-KH/ĐU ngày 24/7/2019 của Đảng uỷ Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum về việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc, đại hội Đảng bộ cơ sở Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau khi Chi bộ Quản lý đầu tư là đơn vị tổ chức đại hội điểm, đã tổ chức thành công đại hội vào ngày 27/12/2019. Đến nay, 4/4 chi bộ còn lại đã hoàn thành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 trên tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, theo đúng thời gian, nội dung quy định của cấp trên và kế hoạch của Đảng ủy.

Thông qua Đại hội, các chi bộ đã hoàn thành việc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, kiểm điểm sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2022 của chi bộ; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Ban quản lý Khu kinh tế nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu ra chi ủy chi bộ khóa mới, nhiệm kỳ 2020-2022.

Một số hình ảnh tại Đại hội các chi bộ:

Đại hội chi bộ Quản lý đầu tư

Đại hội chi bộ Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Đại hội chi bộ Công ty ĐTPTHT Khu kinh tế

Đại hội chi bộ Kế hoạch tổng hợp

Đại hội chi bộ Quản lý xây dựng, tài nguyên, môi trường

BBT

 

Từ khóa:

Các tin cùng chủ đề 10
Top page Desktop