thuc-hien-ke-khai-cong-khai-ban-ke-khai-tai-san-thu-nhap-nam-2024

Thực hiện kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2024

Thực hiện kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2024

Article

Ngày 07 tháng 03 năm 2024, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 39/KH-BQLKKT về triển khai việc kê khai, công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2024.

Theo đó việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2024 được thực hiện theo quy định như sau:

- Đối với kê khai lần đầu: Đối với người lần đầu giữ vị trí công tác quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 34 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, việc kê khai phải hoàn thành chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày được tiếp nhận, tuyển dụng, bố trí vào vị trí công tác.

- Đối với kê khai hằng năm: Đối với trường hợp kê khai hằng năm được thực hiện theo quy định khoản 3 Điều 36 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Điều 10 Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ, việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2024.

- Đối với kê khai bổ sung: Được thực hiện khi người có nghĩa vụ kê khai có biến động về tài sản thu nhập trong năm có giá trị 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng) trở lên. Người thuộc diện kê khai hàng năm nếu có biến động về tài sản, thu nhập thì không thực hiện kê khai bổ sung riêng mà thực hiện kê khai vào bản kê khai hàng năm.

- Đối với kê khai phục vụ công tác cán bộ: Đối với người có nghĩa vụ kê khai theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 34 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, khi dự kiến bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử giữ chức vụ khác..., việc kê khai phải hoàn thành chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày dự kiến bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử giữ chức vụ khác...

Việc bàn giao các bản kê khai tài sản, thu nhập cho các cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập:

- Người có nghĩa vụ kê khai có trách nhiệm bàn giao 02 bản kê khai tài sản, thu nhập về Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, trong đó 01 bản nộp về cơ quan kiểm soát tài sản để quản lý và 01 bản được lưu giữ theo quy định.

- Đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập thuộc diện Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy kiểm soát tài sản, thu nhập thì bàn giao bản kê khai tài sản, thu nhập về cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập theo quy định.

- Đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập thuộc thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập của Thanh tra tỉnh thì bàn giao bản kê khai tài sản, thu nhập về Thanh tra tỉnh theo quy định.

Về việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập: Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thực hiện công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo đúng quy định tại Điều 39 Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 và tại các Điều 11, 12, 13 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ.

Nhiệm vụ của các phòng, đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh trong việc triển khai thực hiện kế hoạch:

- Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập biết, thực hiện nghiêm túc việc kê khai, công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ.

- Các phòng, đơn vị trực thuộc lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập lần đầu, hằng năm, bổ sung và phục vụ công tác cán bộ của năm 2024 theo đúng quy định.

- Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tiếp nhận, quản lý Bản kê khai, kiểm tra nội dung kê khai tài sản, thu nhập bảo đảm đầy đủ; lập sổ theo dõi kê khai, giao nhận bản kê khai với người có nghĩa vụ kê khai; bàn giao Bản kê khai cho cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; đồng thời theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các phòng, đơn vị thực hiện; tổng hợp, tham mưu lãnh đạo Ban các nội dung liên quan đến công tác kiểm soát tài sản, thu nhập; báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) theo quy định.

Nguyễn Thanh Dao (Văn phòng)

Top page Desktop