thu-hoi-giay-chung-nhan-dang-ky-dau-tu-du-an-xay-dung-khach-san-–-nha-hang-cua-ho-kinh-doanh-xuan-trinh

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án xây dựng khách sạn – nhà hàng của Hộ kinh doanh Xuân Trình

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án xây dựng khách sạn – nhà hàng của Hộ kinh doanh Xuân Trình

Article

Ngày 21/6/2022 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành quyết định số 65/QĐ-BQLKKT thu hồi giấy CNĐT dự án xây dựng khách sạn – nhà hàng của Hộ kinh doanh nhà nghỉ Xuân Trình.

Lý do thu hồi: Dự án đầu tư thuộc trường hợp bị thu hồi đất do không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai theo điểm d, khoản 2 Điều 48 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14; bị chấm dứt toàn bộ hoạt động của dự án đầu tư tại Quyết định số 64/QĐ-BQLKKT ngày 21 tháng 06 năm 2022 của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum. Cụ thể:

- Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 7434311324 do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum cấp chứng nhận lần đầu ngày 27/06/2018;

- Tên dự án: XÂY DỰNG KHÁCH SẠN - NHÀ HÀNG

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 7434311324 do Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum cấp chứng nhận lần đầu ngày 27/06/2018 của Hộ kinh doanh nhà nghỉ Xuân Trình hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 38.C8.0012290 do phòng Tài chính - Kế hoạch UBND huyện Ngọc Hồi cấp ngày 14/07/2016.

Kể từ ngày 21/6/2022 Nhà đầu tư có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục thanh lý dự án đầu tư và thực hiện nghĩa vụ của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.

Ban biên tập trang thông tin điện tử 

Top page Desktop