thong-tu-so-092021tt-bkhdt-cua-bo-ke-hoach-va-dau-tu-ve-huong-dan-lua-chon-nha-dau-tu-thuc-hien-du-an-dau-tu-theo-phuong-thuc-doi-tac-cong-tu-va-du-an-dau-tu-co-su-dung-dat

Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất.

Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất.

Article

Ngày 16/11/2021, Bộ kế hoạch và đầu tư ban hành thông tư số  09/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất. theo đó:

Thông tư này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư, được sửa đổi bổ sung tại Điều 89 nghị định số  35/2021/NĐ-CP và điều 108 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư , gồm:

  1. Quy định về lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời đàm phán, hồ sơ mời đấu thầu dự án PPP.
  2. Quy định liên quan đến lập yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với dự án đầu tư có sử dụng đất.
  3. Các nội dụng khác liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP và dự án đầu tư có sử dụng đất.

Xem chi tiết thông tư 09/2021/TT-BKHĐT tại đây

Ban biên tập trang thông tin điện tử

Các tin cùng chủ đề 10
Top page Desktop