tham-dinh-de-an-phat-trien-khu-kinh-te-cac-khu-cong-nghiep-cum-cong-nghiep-tren-dia-ban-tinh-giai-doan-2021-2025-co-tinh-den-nam-2030

Thẩm định Đề án phát triển khu kinh tế, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trển địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, có tính đến năm 2030

Thẩm định Đề án phát triển khu kinh tế, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trển địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, có tính đến năm 2030

Article

Vừa qua tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hội đồng thẩm định đã tổ chức họp thẩm định thông qua Đề án phát triển khu kinh tế, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trển địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, có tính đến năm 2030 để tổng hợp, hoàn chỉnh trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Theo dự thảo Đề án, từ nay đến 2025, về cơ bản phấn đấu nâng cao tỷ lệ lấp đầy các khu chức năng trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y; các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã được thành lập tối thiểu đạt 60%; lấp đầy 100% vào năm 2030.

Dự kiến đến năm 2030, có 05 khu công nghiệp với tổng diện tích các khu công nghiệp khoảng 941,76 ha; có 33 cụm công nghiệp, tổng diện tích khoảng 1.733,225 ha; diện tích khu kinh tế khoảng 16.000 ha.

Trên cơ sở báo cáo của Ban quản lý Khu kinh tế, các thành viên Hội đồng thẩm định ghi nhận sự chuẩn bị, soạn thảo Đề án, các ý kiến tham gia chủ yếu tập trung đánh giá, làm rõ nhu cầu thực tế của các địa phương có liên quan hiện nay để cụ thể hoá các chủ trương, kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.  

Các thành viên tham gia cơ bản thống nhất nội dung Đề án và đề nghị Ban quản lý Khu kinh tế xem xét, tiếp thu các ý kiến góp ý, bố sung, hoàn chỉnh một số nội dung đã tham gia góp ý tại cuộc họp trước trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo thẩm quyền.

Phòng XDTNMT.

Top page Desktop