tai-lieu-hoi-nghi-hoc-tap-quan-triet-nghi-quyet-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-huyen-ngoc-hoi-lan-thu-vii

Tài liệu Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ngọc Hồi lần thứ VII

Tài liệu Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ngọc Hồi lần thứ VII

Article

Thực hiện Thông báo số 01-TB/BTGHU, ngày 21/9/2020 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ngọc Hồi về việc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ngọc Hồi lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ngọc Hồi lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Nội dung quán triệt:

- Chỉ thị số 01-CT/HU, ngày 19/8/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ngọc Hồi lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

- Kế hoạch số 02-KH/HU, ngày 04/9/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ngọc Hồi lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

- Chuyên đề tổng quan chung.

- Chuyên đề về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

- Chuyên đề về kinh tế.

- Chuyên đề về văn hóa-xã hội.

- Chuyên đề về Quốc phòng-an ninh và đối ngoại.

BBT

Các tin cùng chủ đề 10
Top page Desktop