phe-duyet-phuong-an-ky-thuat-thi-cong-va-du-toan-ra-pha-bom-min-vat-no-du-an-chinh-trang-do-thi-tao-quy-dat-de-thuc-hien-quy-hoach-kcn-sao-mai

Phê duyệt phương án kỹ thuật thi công và dự toán rà phá bom mìn, vật nổ Dự án: Chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch KCN Sao Mai

Phê duyệt phương án kỹ thuật thi công và dự toán rà phá bom mìn, vật nổ Dự án: Chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch KCN Sao Mai

Article

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành quyết định số 72/QĐ-BQLKKT ngày 6/7/2020 về việc phê duyệt phương án kỹ thuật thi công và dự toán rà phá bom mìn, vật nổ Dự án: Chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch KCN Sao Mai.

Theo đó, Phê duyệt phương án kỹ thuật thi công, dự toán rà phá bom mìn, vật nổ Dự án: Chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp Sao Mai với những nội dung chủ yếu sau:

1. Phương án kỹ thuật thi công, dự toán rà phá bom mìn, vật nổ

1.1. Vị trí dự án: Thôn 8, xã Hoà Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

1.2. Đơn vị lập phương án kỹ thuật thi công và dự toán: Lữ đoàn Công binh 270 - Quân Khu V - Bộ Quốc phòng.

1.3. Phạm vi, độ sâu rà phá bom mìn, vật nổ:

- Phạm vi dò tìm xử lý tín hiệu: Toàn bộ mặt bằng triển khai xây dựng dự án; theo biên bản bàn giao mặt bằng để khảo sát dò tìm xử lý bom mìn, vật nổ ngày 08/6/2020 giữa đại diện Chủ đầu tư Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh Kon Tum với Lữ đoàn Công binh 270 – Quân Khu V tại thực địa và trên sơ đồ.

- Độ sâu rà phá: Trên cạn đến độ sâu 5,0m tính từ mặt đất tự nhiên hiện tại trở xuống.

1.4. Diện tích rà phá bom mìn, vật nổ (BMVN) trên cạn: 212,60 ha. Khối lượng thi công cụ thể như sau:

TT

Tên công việc

ĐVT

K.lượng

Ghi chú

I

Rà phá bom mìn trên cạn:

 

 

 

1

Phát dọn mặt bằng tương đương rừng loại 2 chiếm 40% diện tích dò cạn.

ha

   85,04

 

2

Dò tìm bom mìn, vật nổ đến độ sâu 0,3m. Không phải bãi mìn. Mật độ 2.

ha

   212,60

 

3

Đào, kiểm tra, xử lý tín hiệu đến độ sâu 0,3 m (180TH/ha). Đất cấp 1.

TH

 38.268

 

4

Dò tìm bom mìn, vật nổ đến độ sâu 5m.

ha

   212,60

 

5

Đào, kiểm tra, xử lý tín hiệu đến độ sâu 3m (07TH/ha). Đất cấp 3.

m3

4.124,76

 

6

Đào, kiểm tra, xử lý tín hiệu đến độ sâu 5m (02TH/ha). Đất cấp 3.

m3

6.234,75

 

Ghi chú: Khối lượng thi công trên là khối lượng dự toán. Khi thanh, quyết toán phải căn cứ vào khối lượng nghiệm thu thực tế tại hiện trường và hồ sơ hoàn công của dụ án.

1.5. Phương pháp thi công chặt chẽ đúng quy trình kỹ thuật: theo Chương III, IV Quy trình kỹ thuật dò tìm xử lý bom mìn, vật nổ ban hành kèm theo Quyết định số 95/2003/QĐ- BQP ngày 07/8/2003 của Quốc phòng; tiêu chuẩn quốc gia khắc phục hậu quả bom, mìn, vật nổ sau chiến tranh TCVN 10299:2014.

1.6. Tổ chức lực lượng thi công:

- Lực lượng thi công khoảng 05 đội;

- Quân số mỗi đội thi công 25 người (theo quy định);

- Trang bị 01 đội thi công gồm: 02 máy dò bom, 05 máy dò mìn, đồng bộ khí tài chuyên dụng, phương tiện thông tin, xe ôtô (vận tải, cứu thương ...)

1.7. Tiến độ và thời gian thi công: Tiến thi công 274 ngày, kể từ ngày Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

1.8. Công tác thu gom, phân loại, quản lý, vận chuyển và hủy Bom mìn, vật nổ thực hiện đúng theo Chương V, các Điều 28, 29, 30, 31 của Quyết định số 95/2003/QĐ-BQP ngày 07/8/2003 của Bộ Quốc phòng.

2. Giá trị dự toán kinh phí: 8.680.044.000 đồng.

Bằng chữ: Tám tỷ, sáu trăm tám mươi triệu, không trăm bốn mươi bốn nghìn đồng.

3. Nguồn kinh phí thực hiện: Theo Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án: Chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp Sao Mai.

4. Chủ đầu tư: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum.

5. Quản lý điều hành dự án: Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh Kon Tum.

Điều 2. Yêu cầu bảo đảm an toàn:

1. Công ty đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế (đại diện Chủ đầu tư): Tổ chức giám sát chặt chẽ và yêu cầu đơn vị tổ chức giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ đúng quy trình kỹ thuật theo Điều 33, Chương IV, Quy trình kỹ thuật dò tìm, xử lý bom mìn vật nổ, ban hành kèm theo Quyết định số 95/2003/QĐ- BQP ngày 07/8/2003 của Quốc phòng và thiết lập hệ thống quản lý chất lượng theo Khoản 1, Điều 15, Thông tư 195/2019/TT-BQP ngày 27/12/2019 của Bộ Quốc phòng.

2. Đối với đơn vị thi công: Trước khi thi công phải xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ rà phá BMVN chi tiết cụ thể; phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kon Tum, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Kon Tum để giám sát, thu gom, vận chuyển, tiêu hủy bom đạn sau dò tìm theo Khoản 3, Điều 15, Thông tư 195/2019/TT-BQP ngày 27/12/2019; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo Điều 22 Thông tư 195/2019/TT-BQP ngày 27/12/2019 của Bộ Quốc phòng. Trong phạm vi được giao phải dò tìm, xử lý hết tín hiệu, tuyệt đối không được để sót bom đạn, vật nổ trong phạm vi đã rà phá. Chịu sự giám sát của Chủ đầu tư, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kon Tum và đơn vị giám sát trong tổ chức thu gom, phân loại, vận chuyển BMVN dò tìm được, hủy nổ an toàn, chặt chẽ đúng quy định của Bộ Quốc phòng. Bảo đảm an toàn về mặt BMVN cho lực lượng phương tiện tham gia xây dựng công trình và sau khi đưa công trình vào khai thác sử dụng sử dụng.

3. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kon Tum, tạo điều kiện giúp đỡ và giám sát đơn vị thi công thu gom, phân loại, vận chuyển, tiêu hủy BMVN sau dò tìm và ký vào biên bản thu gom, biên bản hủy bom mìn, vật nổ.

BBT trang thông tin điện tử 

Top page Desktop