nhiem-vu-trong-tam-cong-tac-lanh-dao-chi-dao-cua-dang-bo-nam-2024

Nhiệm vụ trọng tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ năm 2024

Nhiệm vụ trọng tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ năm 2024

Article

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2024, Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã đề ra 06 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, cụ thể:

1. Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn khu kinh tế, các khu công nghiệp; duy trì thực hiện và chấp hành tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

- Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, thủ tục hành chính; thường xuyên giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng tác phong làm việc nghiêm túc và tinh thần phục vụ nhân dân cho đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức, lao động cơ quan.

- Duy trì tốt các hoạt động kiểm tra, kiểm soát tại Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y; tham mưu thực hiện tốt công tác đối ngoại với các tỉnh giáp biên của hai nước bạn Lào, Campuchia và các mối quan hệ quốc tế khác; tăng cường và giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và trong khu vực cửa khẩu.

- Tăng cường phối hợp thanh tra, kiểm tra đối với các hoạt động quản lý nhà nước, quản lý đầu tư xây dựng và các hoạt động khác trên khu kinh tế, các khu công nghiệp nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật. Duy trì thực hiện tốt công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo.

- Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên khu kinh tế, các khu công nghiệp; tham mưu tạo nguồn vốn đầu tư và ưu tiên tập trung vốn cho đầu tư các dự án hạ tầng quan trọng, đảm bảo hiệu quả của dự án phù hợp và đáp ứng yêu cầu phát triển thực tiễn trong giai đoạn hiện nay trên khu kinh tế, các khu công nghiệp, nhằm khuyến khích phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Giải quyết, xử lý dứt điểm các vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án.

- Đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, giới thiệu, xúc tiến kêu gọi đầu tư, nhằm thu hút nhiều hơn các nguồn lực đầu tư vào trên khu kinh tế, các khu công nghiệp.

2. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức, lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng và ý thức tổ chức kỷ luật tốt; tiền phong gương mẫu, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4-khoá XII của Đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tệ nạn tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Thực hiện có hiệu quả những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đảm bảo phù hợp với đặc điểm hoạt động của cơ quan trong giai đoạn hiện nay.

3. Lãnh đạo thực hiện tốt chủ trương về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả (theo Thông báo số 860-TB/TU, ngày 30/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Văn bản số 3815/UBND-HTKT, ngày 06/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh). Các Phòng, đơn vị trực thuộc theo chức năng, nhiệm vụ, rà soát, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng công chức, viên chức, kiểm tra, kiểm soát công việc, đảm bảo phù hợp với số nhân lực hiện có và khối lượng công việc được giao.

Lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ, công tác nhận xét, đánh giá, bổ nhiệm, luân chuyển đối với cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý đúng quy trình, quy định của Đảng, nhà nước và phù hợp với yêu cầu thực tế của cơ quan; Xây dựng, củng cố chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, lao động trên cơ sở xác định cơ cấu bộ máy tổ chức và biên chế được giao, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ; quan tâm đào tạo bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức, lao động; thực hiện các chế độ, chính sách đúng quy định hiện hành.

4. Tập trung xây dựng chính quyền cơ quan, đoàn thể vững mạnh, xây dựng mối đoàn kết thực sự trong nội bộ, phát huy tinh thần đấu tranh, xây dựng, tự phê bình và phê bình với phương châm lấy hiệu quả công tác làm thước đo để nhận xét, đánh giá đối với tập thể, cá nhân. Biểu dương kịp thời đối với những tập thể, cá nhân có thành tích, hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời kiểm điểm và xử lý nghiêm minh đối với những tập thể, cá nhân vi phạm, không hoàn thành nhiệm vụ, xây dựng cơ quan đạt chuẩn “tập thể lao động xuất sắc” và đạt chuẩn “cơ quan văn hóa” vững mạnh tiêu biểu.

Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc tham gia quản lý cơ quan, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác trong cơ quan, đơn vị.

5. Tiếp tục chỉ đạo triển khai công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng viên, công chức, viên chức, lao động; Ủy ban kiểm tra Đảng ủy tham mưu cho Đảng ủy thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát định kỳ, thường xuyên ở tất cả các lĩnh vực nhất là những lĩnh vực dễ xảy ra khuyết điểm (như: quản lý tiền, tài sản, ngân sách, quản lý dự án, công tác tổ chức, cán bộ…); có biện pháp chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời những sai sót, khuyết điểm; không ngừng nâng cao nhận thức, tầm quan trọng về mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ của công tác kiểm tra, giám sát; các Chi bộ, cơ quan, các đoàn thể phổ biến, tuyên truyền đến đảng viên, công chức, viên chức, lao động trong cơ quan, đơn vị.

6. Lãnh đạo triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) “về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới"; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm các bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; duy trì, đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề theo quy định.

Xây dựng Kế hoạch chuẩn bị tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030, đảm bảo theo đúng tiến độ quy định.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, hoàn thành các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác đề ra; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy và của cấp ủy cấp trên trực tiếp; đảm bảo Quy chế làm việc và Chương trình công tác của Đảng bộ; giữ vững nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng; chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh-quốc phòng trên địa bàn khu kinh tế, khu công nghiệp.

Nguyễn Thanh Dao

Các tin cùng chủ đề 10
Top page Desktop