mot-so-diem-luu-y-trong-kiem-diem-danh-gia-xep-loai-chat-luong-hang-nam-doi-voi-tap-the-ca-nhan-tu-tinh-den-co-so

Một số điểm lưu ý trong kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân từ tỉnh đến cơ sở

Một số điểm lưu ý trong kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân từ tỉnh đến cơ sở

Article

Ngày 23 tháng 11 năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum ban hành Hướng dẫn số 01-HD/TU về một số nội dung về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân từ tỉnh đến cơ sở

Để có cơ sở triển khai công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân; sau đây là một số điểm lưu ý trong đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân, cụ thể:

(1) Tập thể, cá nhân phải hoàn thành việc kiểm điểm mới được đánh giá, xếp loại chất lượng. Cá nhân vắng mặt hoặc chưa được đánh giá, xếp loại chất lượng thì phải tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng trong thời gian sớm nhất; 

(2) Cấp ủy, tổ chức đảng mới được thành lập, chia tách, sáp nhập, cán bộ lãnh đạo quản lý được bổ nhiệm chức vụ chưa đủ 6 tháng tính đến thời điểm đánh giá, xếp loại vẫn tiến hành kiểm điểm theo quy định, nhưng không đánh giá, xếp loại.

Các tổ chức đảng mới được chuyển giao, tiếp nhận trong năm thì lấy ý kiến đánh giá, nhận xét của cấp ủy cấp trên trực tiếp (nơi chuyển giao) làm cơ sở để đánh giá, xếp loại ở nơi tiếp nhận; 

(3) Đối với tổ chức đảng chỉ có bí thư hoặc bí thư và phó bí thư; tập thể lãnh đạo, quản lý có dưới 03 thành viên thì kiểm điểm ở tổ chức đảng, tập thể cơ quan, đơn vị; 

(4) Đảng viên nghỉ ốm với tổng thời gian trong năm từ 03 tháng trở lên hoặc đảng viên nghỉ thai sản thì kết quả xếp loại chất lượng trong năm là kết quả xếp loại chất lượng của thời gian làm việc thực tế của năm đó; 

(5) Đảng viên đang sinh hoạt đảng tạm thời thì kiểm điểm, đánh giá, xếp loại ở nơi sinh hoạt đảng chính thức. Trước khi đánh giá, xếp loại chất lượng, đảng viên phải lấy ý kiến nhận xét của chi bộ nơi sinh hoạt tạm thời nộp cho chi bộ nơi sinh hoạt chính thức để làm căn cứ đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên. Đảng viên chuyển công tác có thời gian sinh hoạt đảng ở tổ chức đảng trước đây từ 6 tháng trở lên thì phải lấy ý kiến nhận xét của tổ chức đảng trước đây gửi về tổ chức đảng đang sinh hoạt để làm căn cứ đánh giá, xếp loại; 

(6) Cấp ủy viên bị đình chỉnh sinh hoạt cấp ủy thì phải kiểm điểm trách nhiệm của cấp ủy viên trong thời gian trước khi bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy và thực hiện việc kiểm điểm tại chi bộ nơi đang sinh hoạt; 

(7) Mức xếp loại của người đứng đầu không được cao hơn mức xếp loại của tập thể lãnh đạo, quản lý, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình đứng đầu, trừ trường hợp cá nhân chuyển đến là người đứng đầu không liên quan đến mức xếp loại của tổ chức, cơ quan, đơn vị mới; 

(8) Cán bộ, công chức (kể cả cán bộ lãnh đạo, quản lý) khi chuyển công tác về tổ chức, cơ quan, đơn vị mới, thì thực hiện kiểm điểm và đánh giá, xếp loại ở cơ quan, đơn vị mới; phải kết hợp kiểm điểm và đánh giá quá trình công tác ở tổ chức, cơ quan, đơn vị mới và tổ chức, cơ quan, đơn vị cũ.

Đối với cán bộ có thời gian công tác ở cơ quan, đơn vị mới dưới 06 tháng, thì phải lấy ý kiến tham gia của tổ chức, cơ quan, đơn vị cũ; 

(9) Những nơi có dưới 05 tổ chức đảng; 05 tập thể lãnh đạo, quản lý; 05 đảng viên; 05 cán bộ lãnh đạo, quản lý và có 100% tập thể, cá nhân xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” thì được chọn 01 tổ chức đảng; 01 tập thể lãnh đạo, quản lý; 01 đảng viên; 01 cán bộ lãnh đạo, quản lý xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” nếu đủ điều kiện theo quy định.

Nguyễn Thanh Dao (Văn phòng)

Các tin cùng chủ đề 10
Top page Desktop