ket-qua-ra-soat-cac-vu-viec-khieu-nai-to-cao-dong-nguoi-phuc-tap-keo-dai

Kết quả rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài

Kết quả rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài

Article

Thực hiện Văn bản số 367/TTr-NV2, ngày 23/6/2022 của Thanh tra tỉnh về việc phối hợp chuẩn bị nội dung làm việc với Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh có Báo cáo số 154/BC-BQLKKT ngày 24/6/2022 về báo cáo Kết quả rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. Cụ thể như sau:

Trong thời gian qua, BQLKKT tỉnh tập trung thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước tại Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh được giao quản lý; đồng thời thực hiện tốt công tác tiếp công dân gắn với xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.

Qua rà soát, tại BQLKKT tỉnh không có các vụ việc khiếu nại, tố cáo, đông người, phức tạp, kéo dài; không có các vụ việc khiếu nại, tố cáo được Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ kiểm tra, xác minh.

Ban biên tập trang thông tin điện tử 

Top page Desktop