ket-qua-cong-tac-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-6-thang-dau-nam-2022

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm 2022

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm 2022

Article

Thực hiện Kế hoạch số 290/KH-UBND, ngày 27/01/2022 của UBND tỉnh về triển khai công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022; Kế hoạch số 909/KH-U UBND, ngày 01/2/2022 của UBND tỉnh về thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum có báo cáo số 143/BC-BQLKKT ngày 17/6/2022 về  Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm 2022. Cụ thể như sau:

Xem chi tiết tại đây

Ban biên tập trang thông tin điện tử 

Top page Desktop