ket-qua-cong-tac-pho-bien-giao-duc-phap-luat-nam-2020

Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020

Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020

Article

Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Xây dựng Kế hoạch và chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện:

- Trong năm 2020, BQLKKT tỉnh đã ban hành 14 văn bản để chỉ đạo, triển khai công tác PBGDPL tại BQLKKT tỉnh[1].

- Hình thức văn bản: Kế hoạch: 06 văn bản; Công văn: 08 văn bản.

- Nội dung: Cụ thể hóa Kế hoạch số 298/KH-UBND, ngày 05/2/2020 của UBND tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh; cụ thể hóa các văn bản hướng dẫn của Sở Tư pháp về việc PBGDPL từng quý trong năm 2020 và PBGDPL theo chuyên đề.

2. Kết quả đạt được:

2.1. Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:

- Đối tượng: Báo cáo viên, báo cáo viên pháp luật và công chức kiêm nhiệm công tác pháp chế.

- Số lượng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: BQLKKT tỉnh có 03 báo cáo viên các cấp đều có trình độ cử nhân luật (01 báo cáo viên cấp tỉnh, đồng thời là báo cáo viên cấp Trung ương[2]; 01 báo cáo viên cấp huyện[3]; 01 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, kiêm nhiệm công tác pháp chế[4]).

- Công tác củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên (tập huấn, trang bị tài liệu, chính sách đãi ngộ...): Đã quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng PBGDPL của công chức làm công tác PBGDPL (cử tham dự đầy đủ các lớp tập huấn do UBND tỉnh, Sở Tư pháp và các sở, ngành trong tỉnh tổ chức).

2.2. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

- Kết quả triển khai các nội dung PBGDPL:

+ Đã phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành, nhất là văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp đến công tác QLNN tại KKT, các KCN; công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp trong KKT, KCN và công dân có giao dịch liên quan.

+ Hình thức PBGDPL: Đối với công chức, viên chức, người lao động hình thức PBGDPL là lồng ghép tại các cuộc họp cơ quan, đơn vị, chuyển tải thông tin, dữ liệu pháp luật qua hệ thống Văn phòng điện tử (IOffice), Trang thông tin điện tử cơ quan (tại địa chỉ: kkt.kontum.gov.vn). Đối với doanh nghiệp trong KKT, KCN hình thức PBGDPL là chuyển tải thông tin, dữ liệu pháp luật lên Trang thông tin điện tử (địa chỉ: kkt.kontum.gov.vn) và phát hành văn bản giấy. Đối với công dân có giao dịch liên quan hình thức PBGDPL là lồng ghép trong quá trình giải quyết công việc có liên quan và niêm yết văn bản giấy.

+ Hình thức PBGDPL hiệu quả hiện nay tại BQLKKT tỉnh là chuyển tải thông tin, dữ liệu pháp luật qua mạng nội bộ.

- Kết quả PBGDPL cho một số đối tượng đặc thù: Không.

- Kết quả PBGDPL trong trường học: Không.

2.3. Xây dựng, khai thác và quản lý Tủ sách pháp luật: Việc quản lý, khai thác, sử dụng Tủ sách pháp luật và bố trí kinh phí được thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3223/UBND-NC, ngày 04/12/2019.

2.4. Tổ chức thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 và các Chương trình, Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật: BQLKKT tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch số 47/KH-BQLKKT, ngày 17/8/2017 về thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021; Kế hoạch số 53/KH-BQLKKT, ngày 06/10/2017 về triển khai thực hiện Kế hoạch số 2664/KH-UBND ngày 03/10/2017 của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2012 - 2016” đến năm 2021; Kế hoạch số 65/KH-BQLKKT, ngày 23/9/2019 về triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng”, giai đoạn 2019-2021; Kế hoạch số 74/KH-BQLKKT ngày 23/10/2019 triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021 trong năm 2019 - 2020; Kế hoạch số 50/KH-BQLKKT ngày 04/7/2019 về việc triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021"…

2.5. Tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019: BQLKKT tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch số 71/KH-BQLKKT, ngày 30/9/2020 về hưởng ứng Ngày pháp luật của Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2020[5].

2.6. Kiểm tra và tự kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

- Kiểm tra công tác PBGDPL: Không.

- Tự kiểm tra công tác PBGDPL: Thực hiện thường xuyên; đồng thời tự đánh giá, chấm điểm hiệu quả công tác PBGDPL năm 2020[6].

2.9. Kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Từ nguồn chi thường xuyên năm 2020 của BQLKKT tỉnh.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm: BQLKKT tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc, tích cực, có hiệu quả công tác PBGDPL năm 2020 theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Tư pháp.

2. Tồn tại, hạn chế: Không.

4. Kiến nghị, đề xuất: Không.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2021:

1. Bám sát nội dung Kế hoạch PBGDPL, kế hoạch PBGDPL chuyên đề của UBND tỉnh năm 2021 và các văn bản hướng dẫn của Sở Tư pháp về công tác PBGDPL hàng quý trong năm 2021 để xây dựng và triển khai Kế hoạch PBGDPL năm 2021 tại BQLKKT tỉnh kịp thời, phù hợp, hiệu quả.

2. Tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt công tác PBGDPL tại BQLKKT tỉnh, các phòng, đơn vị trực thuộc, các bộ phận có liên quan đến công tác PBGDPL (Báo cáo viên; Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Công chức kiêm nhiệm công tác pháp chế; Ban Biên tập Trang thông tin điện tử của BQLKKT tỉnh).

3. Gắn công tác PBGDPL với công tác quản lý, giáo dục công chức, viên chức, lao động tuân thủ, chấp hành nghiêm chỉnh Hiến pháp, pháp luật, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan.

4. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê theo đúng quy định hiện hành tại Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành Tư pháp.

 

[1]Kế hoạch số 15/KH-BQLKKT, ngày 07/02/2020 của BQLKKT tỉnh về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020; Kế hoạch số 33/KH-BQLKKT, ngày 17/4/2020 về thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" năm 2020; Kế hoạch số 71/KH-BQLKKT ngày 30/9/2020 về hưởng ứng ngày pháp luật năm 2020; Kế hoạch số 78/KH-BQLKKT ngày 09/11/2020 về thực hiện Kế hoạch số 4182/KH-UBND ngày 6/11/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành  pháp luật của cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 04/KH-BQLKKT, ngày 10/01/2020 về tuyên truyền hoạt động kiểm soát TTHC năm 2020, các văn bản QPPL về hoạt động kiểm soát TTHC; Kế hoạch số 12/KH-BQLKKT ngày 06/02/2020 về tuyên truyền công tác CCHC nhà nước năm 2020 tại BQLKKT tỉnh

- Công văn số 86/BQLKK-VP ngày 11/2/2019 về việc hướng dẫn PBGDPL Quý I/2020 tại BQLKKT tỉnh; Công văn số 269/BQLKKT-VP ngày 08/4/2020 về việc hướng dẫn PBGDPL Quý II/2020 tại BQLKKT tỉnh; Công văn số 842-CV/ĐU ngày 08/4/2020 về việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19 và triển khai việc khai báo thông tin y tế cá nhân tại BQLKKT tỉnh; Công văn số 527/BQLKKT-VP ngày 22/7/2020 về việc hướng dẫn PBGDPL Quý III/2020 tại BQLKKT tỉnh; Công văn số 747/BQLKKT-VP ngày 06/10/2020 về việc hướng dẫn PBGDPL Quý IV/2020 tại BQLKKT tỉnh; Văn bản số 704/BQLKKT-VP, ngày 18/9/2020 về kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Văn bản số 767/BQLKKT-VP, ngày 12/10/2020 về kết quả tự đánh giá, chấm điểm hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020; Văn bản số 969/BQLKKT-VP, ngày 11/12/2020 về về việc báo cáo tình hình thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021” trong năm 2020. 

[2] Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban BQLKKT tỉnh (đến ngày 25/9/2020).

[3] Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban BQLKKT tỉnh.

[4] ĐUV, Phó Chánh Văn phòng BQLKKT tỉnh.

[5] Các hoạt động chính đã triển khai: Tổ chức học tập tập trung giới thiệu các nội dung pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác của cơ quan, đơn vị; Lồng ghép việc phổ biến các văn bản pháp luật với việc tổ chức sinh hoạt của cơ quan, đơn vị, đoàn thể để mỗi cá nhân nắm bắt, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành và tôn trọng pháp luật, cũng như nắm vững chuyên môn nghiệp vụ công tác; Tổ chức các hoạt động trực quan, treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền Ngày pháp luật, phát huy vai trò của Trang TTĐT (website) cơ quan trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; Tổ chức tham gia góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật nhất là đối với các văn bản quy phạm pháp luật quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan; Tham gia đầy đủ các đợt tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật kiến thức về pháp luật; Nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt trong xây dựng, thực hiện pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn kết với các phong trào thi đua yêu nước của các ngành, các cấp phát động; Kết hợp việc phổ biến, giáo dục pháp luật với quá trình giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; việc quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, nội quy, quy chế của cơ quan, sinh hoạt văn hóa – văn nghệ, bài trừ các thủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, phòng, chống các tệ nạn xã hội; Triển khai thực hiện Kết luận 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

[6] Văn bản số 767/BQLKKT-VP, ngày 12/10/2020 về báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm hiệu quả công tác PBGDPL năm 2020 tại BQLKKT tỉnh.

BBT trang thông tin điện tử 

Top page Desktop