ket-luan-thanh-tra-ve-nguon-goc-su-dung-dat-viec-lan-chiem-dat-dai-va-viec-quan-ly-su-dung-dat-tai-khu-vuc-sao-mai-xa-hoa-binh-thanh-pho-kon-tum

Kết luận thanh tra về nguồn gốc sử dụng đất, việc lấn chiếm đất đai và việc quản lý, sử dụng đất tại khu vực Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum

Kết luận thanh tra về nguồn gốc sử dụng đất, việc lấn chiếm đất đai và việc quản lý, sử dụng đất tại khu vực Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum

Article

Ngày 15/3/2020 Sở Tài nguyên và Môi trường có kết luận số 02/KL-STNMT về nguồn gốc sử dụng đất, việc lấn chiếm đất đai và việc quản lý, sử dụng đất tại khu vực Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum

Kết luận thanh tra đã được đăng tải toàn văn tại Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum (stnmt.kontum.gov.vn), để xem nội dung chi tiết kết luận vui long truy cập trang thông tin điện tử sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum (Việc công khai kết luận thanh tra thuộc thẩm quyền của người ký hoặc người được uỷ quyền ký kết luận thanh tra).

BBT trang thông tin điện tử

Top page Desktop