ke-hoach-trien-khai-thi-hanh-phap-luat-ve-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-nam-2023

Kế hoạch triển khai thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023

Kế hoạch triển khai thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023

Article

Ngày 06/03/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 32/KH-BQLKKT về triển khai thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023. Cụ Thể như sau:

          Thực hiện Kế hoạch số 475/KH-UBND ngày 27/2/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 279/STP-TTr ngày 29/2/2023 của Sở Tư pháp về việc triển khai Kế hoạch số 475/KH-UBND ngày 27/2/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh (BQLKKT tỉnh) xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

                              I. Mục đích, yêu cầu

          1. Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 và Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/12/2020 của Chính phủ; Thông tư số 14/2021/TT-BTP ngày 30/12/2021 của Bộ Tư pháp; các văn bản liên quan về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của công chức, viên chức, lao động cơ quan.

2. Công tác thi hành pháp luật về XLVPHC phải được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, đúng tiến độ; đánh giá đúng, đầy đủ thực trạng thực hiện công tác XLVPHC hiện nay, kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực thi các quy định của pháp luật về XLVPHC đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn KKT-KCN.

                              II. Nội dung thực hiện

1. Rà soát, theo dõi thi hành pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật về XLVPHC để kịp thời phát hiện các quy định không không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn, gửi Sở Tư pháp tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm xử lý theo quy định.

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng; các Phòng, đơn vị trực thuộc (theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, tham mưu triển khai).

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2023.

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật XLVPHC và các văn bản hướng dẫn thi hành cho đội ngũ công chức, viên chức, lao động cơ quan và các tổ chức, cá nhân liên quan với nội dung, hình thức phù hợp; cử công chức tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ pháp luật về XLPVHC do các cấp, ngành tổ chức.

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng; các Phòng, đơn vị trực thuộc, BBT Trang TTĐT cơ quan, Ban Chấp hành các đoàn thể.

- Thời gian thực hiện:

+ Công tác tuyên truyền, phổ biến: Thường xuyên trong năm 2023.

+ Tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ pháp luật: Theo kế hoạch của UBND tỉnh, Sở Tư pháp.

3. Tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành việc thi hành pháp luật về XLVPHC trên địa bàn KKT-KCN.

- Thời gian thực hiện: Khi có yêu cầu, đề nghị của các cơ quan chức năng.

- Danh sách thành viên tham gia: Trưởng ban BQKKT tỉnh quyết định.

4. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê dữ liệu về pháp luật XLVPHC.

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng BQLKKT tỉnh chủ trì, phối hợp với Phòng, đơn vị liên quan tham mưu thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Thực hiện theo quy định tại Điều 33 và 35 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ.

5. Tham gia phối hợp xây dựng Cơ sở dữ liệu về XLVPHC:

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng; các Phòng, đơn vị trực thuộc (theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, tham mưu triển khai).

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

          III. Tổ chức thực hiện

1. Các Phòng, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch, đảm bảo về chất lượng, tiến độ thời gian quy định.

2. Văn phòng BQLKKT tỉnh tham mưu giúp lãnh đạo BQLKKT tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị; tổng hợp kết quả, định kỳ báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) theo quy định./.

Xem văn bản tại đây

Ban biên tập trang thông tin điện tử 

Các tin cùng chủ đề 10
Top page Desktop