ke-hoach-trien-khai-thi-hanh-luat-bao-ve-bi-mat-nha-nuoc-tai-bqlkkt

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước tại BQLKKT

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước tại BQLKKT

Article

Thực hiện Kế hoạch số 2166/KH-UBND ngày 19/6/2020 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (BVBMNN) trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh (BQLKKT tỉnh) xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động cơ quan về công tác BVBMNN, xác định công tác BVBMNN là một nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế tại cơ quan, các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm tổ chức triển khai thi hành Luật, thực hiện các giải pháp nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn BMNN và thực hiện tốt công tác BVBMNN

- Chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý... làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động thu thập, lấy cắp, chiếm đoạt BMNN của các thế lực thù địch, tội phạm và phần tử xấu; chủ động đề ra các biện pháp khắc phục những sơ hở, thiếu sót, không để kẻ địch, phần tử xấu lợi dụng chống phá.

- Việc thi hành Luật BVBMNN phải đảm bảo kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong triển khai thi hành Luật.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Phổ biến, tuyên truyền, quán triệt đầy đủ các các nội dung của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động cơ quan (Thời gian thực hiện: Thường xuyên).

- Cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự Hội nghị phổ biến,quán triệt nội dung của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành do UBND tỉnh, Công an tỉnh tổ chức (Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch tổ chức của UBND tỉnh, Công an tỉnh).

- Xây dựng Kế hoạch, phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tập huấn Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động cơ quan (Thời gian thực hiện: Sau Hội nghị tập huấn của tỉnh).

2. Tổ chức kiểm tra, rà soát các VBQPPL hiện hành về BVBMNN:

- Triển khai rà soát, kiểm tra, tham gia ý kiến, đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế các VPQPPL về BVBMNN theo yêu cầu của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh (Thời gian thực hiện: Khi có yêu cầu, đề nghị của các cơ quan, ngành chức năng).

- Tiến hành rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện Quy chế BVBMNN, Quy chế sử dụng thiết bị lưu trữ, thiết bị thông tin liên lạc, Quy chế công tác văn thư, lưu trữ… tại cơ quan cho phù hợp tình hình thực tiễn và quy định của Luật (Thời gian thực hiện: Quý IV/2020).

3. Triển khai rà soát, phân loại bí mật nhà nước:

- Thực hiện công tác rà soát, phân loại BMNN theo thời gian, độ mật đã được xác định để xác định thời hạn bảo vệ tương ứng với từng độ mật theo quy định (Thời gian thực hiện: Thường xuyên. Cách thức thực hiện: Theo hướng dẫn của ngành chức năng).

- Triển khai ứng dụng phần mềm quản lý văn bản mật (trên các máy tính không kết nối mạng internet) để quản lý tài liệu mang nội dung BMNN và đáp ứng nhu cầu rà soát, gia hạn và giải mật BMNN. (Thời gian thực hiện: Sau khi có hướng dẫn triển khai của Công an tỉnh và Sở TTTT).

4. Trang bị cơ sở vật chất kỹ thuận, nhân lực:

- Có kế hoạch đầu tư, trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật (Tủ hồ sơ bảo quản tài liệu mật, máy tính riêng không kết nối mạng internet, các thiết bị lưu trữ thông tin, các loại mẫu dấu, mẫu văn bản, hệ thống Sổ theo dõi, quản lý BMNN…), tăng cường ứng dụng công nghệ tiên tiến để kiểm soát thông tin, phòng chống lộ, lọt, mất BMNN (nhất là tại các bộ phận trọng yếu); đồng thời quản lý, vận hành, khai thác hiệu quả các trang thiết bị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực tế công tác BVBMNN (Thời gian thực hiện: Thường xuyên).

- Lựa chọn cán bộ có đủ tiêu chuẩn làm việc tại các bộ phận trọng yếu (nhất là bộ phận tham mưu công tác TCCB, văn thư - lưu trữ...); rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức đội ngũ cán bộ làm công tác BVBMNN (chọn cử cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm đáp ứng yêu cầu về phẩm chất, trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm và cam kết BVBMNN theo quy định); cử tham dự đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng về công tác BVBMNN.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành công tác thanh tra, kiểm tra (theo định kỳ hoặc đột xuất) về an ninh an toàn các máy tính, thiết bị, hệ thống thông tin và về việc thực hiện các quy định của pháp luật về BVBMNN của cơ quan, các đơn vị trực thuộc (Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch kiểm tra định kỳ, đột xuất).

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

Chủ động sử dụng kinh phí hoạt động thường xuyên được giao hàng năm của cơ quan và các đơn vị trực thuộc theo quy định hiện hành của nhà nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Các phòng, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ trong kế hoạch, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

2. Tổ công tác BVBMNN của BQLKKT tỉnh (theo Quyết định số 33/QĐ-BQLKKT, ngày 04/3/2019) theo dõi, tham mưu lãnh đạo Ban chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trong công tác BVBMNN.

3. Văn phòng BQLKKT tỉnh đôn đốc, tổng hợp, định kỳ tham mưu lãnh đạo Ban báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) theo quy định./.

Top page Desktop