ke-hoach-huong-ung-ngay-phap-luat-nam-2021

Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021

Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021

Article

Thực hiện Kế hoạch số 3272/KH-UBND, ngày 14/9/2020 của UBND tỉnh về kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 70/KH-BQLKKT thực hiện hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Khẳng định vai trò, vị trí, ý nghĩa của Ngày pháp luật, vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật, tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với việc xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; ý thức, trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng, thực hiện các luật, pháp lệnh, văn bản pháp luật mới ban hành, tạo sự đồng thuận trong xã hội, niềm tin của công dân đối với việc xây dựng và hoàn thiện nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021 phải đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, tránh hình thức; phù hợp với đặc điểm của cơ quan, đơn vị, gắn kết với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị chuyên môn của cơ quan, đơn vị và các phong trào hoạt động của đoàn thể, cơ quan.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TRIỂN KHAI:

1. Nội dung:

Căn cứ điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021 cần tập trung chú trọng vào một số nội dung sau:

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam; quán triệt, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới, nhất là nội dung các văn bản pháp luật mới có hiệu lực trong năm 2020, 2021; các văn bản quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19; các dự thảo chính sách, quy định của pháp luật có nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; những vấn đề dư luận người dân, xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, vấn đề nóng trong xã hội, trọng tâm là các lĩnh vực: cải cách hành chính; lao động; đầu tư; phòng, chống tham nhũng; lãng phí; khiếu nại, tố cáo; bảo vệ môi trường; đất đai; an toàn thực phẩm; phòng, chống dịch bệnh, cháy nổ, phòng, chống tác hại của rượu bia, thuốc lá; giao thông đường bộ; biên giới, hải đảo; xử lý vi phạm hành chính; các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết tham gia là thành viên có liên quan, các Hiệp định thương mại mà Việt Nam ký kết với các quốc gia, khu vực…

- Đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; siết chặt kỷ cương công vụ, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ; nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức.

- Thông tin về hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; cải cách tư pháp, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động đầu tư kinh doanh; xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm pháp luật, sách nhiễu người dân và doanh nghiệp, thực hiện nghiêm quy định pháp luật phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

2. Hình thức: Căn cứ đặc điểm, tình hình dịch bệnh COVID-19 và điều kiện công tác của cơ quan; các phòng, đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp với các đoàn thể trong cơ quan lựa chọn các hình thức triển khai hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2021 phù hợp. Có thể lựa chọn các hình thức cơ bản sau:

- Giới thiệu nội dung các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác của cơ quan, đơn vị trên Trang TTĐT cơ quan, mạng xã hội, tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến.

- Lồng ghép việc phổ biến các văn bản pháp luật với việc tổ chức sinh hoạt của cơ quan, đơn vị, đoàn thể để mỗi cá nhân nắm bắt, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành và tôn trọng pháp luật, cũng như nắm vững chuyên môn nghiệp vụ công tác.

- Tổ chức các hoạt động trực quan, treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền Ngày pháp luật, đặt baner tuyên truyền trên Trang TTĐT cơ quan.

- Tổ chức tham gia góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật nhất là đối với các văn bản quy phạm pháp luật quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan.

- Tham gia đầy đủ các đợt tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật kiến thức về pháp luật.

- Nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt trong xây dựng, thực hiện pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn kết với các phong trào thi đua yêu nước của các cấp, ngành phát động.

- Kết hợp việc phổ biến, giáo dục pháp luật với quá trình giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; việc quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, nội quy, quy chế của cơ quan, sinh hoạt văn hóa – văn nghệ, bài trừ các thủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, phòng, chống các tệ nạn xã hội.

3. Thời gian triển khai: Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức thường xuyên, liên tục trong năm, trong đó 02 tháng cao điểm là tháng 10, tháng 11 năm 2021; tuần lễ cao điểm từ ngày 01/11/2021 đến ngày 09/11/2021.

BBT

Top page Desktop