ke-hoach-huong-ung-ngay-phap-luat-nam-2020

Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020

Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020

Article

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh (BQLKKT tỉnh) xây dựng kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

- Khẳng định vai trò, vị trí, ý nghĩa của Ngày pháp luật, vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật, tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với việc xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; ý thức, trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng, thực hiện các luật, pháp lệnh, văn bản pháp luật mới ban hành, tạo sự đồng thuận trong xã hội, niềm tin của công dân đối với việc xây dựng và hoàn thiện nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020 phải đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, tránh hình thức; phù hợp với đặc điểm của cơ quan, đơn vị, gắn kết với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị chuyên môn của cơ quan, đơn vị và các phong trào hoạt động của đoàn thể, cơ quan.

II. Nội dung, hình thức, thời gian triển khai:

1. Nội dung:

Căn cứ điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020 cần tập trung chú trọng vào một số nội dung sau:

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam; quán triệt, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới, nhất là nội dung các văn bản pháp luật mới có hiệu lực trong năm 2019, năm 2020; các văn bản quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid - 19; các dự thảo chính sách, quy định của pháp luật có nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; những vấn đề dư luận người dân, xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, vấn đề nóng trong xã hội, trọng tâm là các lĩnh vực: cải cách hành chính; lao động; đầu tư; phòng, chống tham nhũng; lãng phí; khiếu nại, tố cáo; bảo vệ môi trường; đất đai; an toàn thực phẩm; phòng, chống dịch bệnh, cháy nổ, phòng, chống tác hại của rượu bia, thuốc lá; giao thông đường bộ; biên giới, hải đảo; xử lý vi phạm hành chính; các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết tham gia là thành viên có liên quan, các Hiệp định thương mại mà Việt Nam ký kết với các quốc gia, khu vực…

- Đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; siết chặt kỷ cương công vụ, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ; nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức.

- Thông tin về hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; cải cách tư pháp, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động đầu tư kinh doanh; xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm pháp luật, sách nhiễu người dân và doanh nghiệp, thực hiện nghiêm quy định pháp luật phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

2. Hình thức:

Căn cứ đặc điểm, tình hình và điều kiện công tác của cơ quan, các phòng, đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp với các đoàn thể trong cơ quan, đơn vị liên quan lựa chọn các hình thức triển khai hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2020 đảm bảo phù hợp. Có thể lựa chọn các hình thức cơ bản sau:

- Tổ chức học tập tập trung giới thiệu các nội dung pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác của cơ quan, đơn vị.

- Lồng ghép việc phổ biến các văn bản pháp luật với việc tổ chức sinh hoạt của cơ quan, đơn vị, đoàn thể để mỗi cá nhân nắm bắt, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành và tôn trọng pháp luật, cũng như nắm vững chuyên môn nghiệp vụ công tác.

- Tổ chức các hoạt động trực quan, treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền Ngày pháp luật, phát huy vai trò của Trang TTĐT (website) cơ quan trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

- Tổ chức tham gia góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật nhất là đối với các văn bản quy phạm pháp luật quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan.

- Tham gia đầy đủ các đợt tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật kiến thức về pháp luật.

- Nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt trong xây dựng, thực hiện pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn kết với các phong trào thi đua yêu nước của các ngành, các cấp phát động.

- Kết hợp việc phổ biến, giáo dục pháp luật với quá trình giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; việc quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, nội quy, quy chế của cơ quan, sinh hoạt văn hóa – văn nghệ, bài trừ các thủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, phòng, chống các tệ nạn xã hội.

- Triển khai thực hiện Kết luận 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân

3. Thời gian triển khai: Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức thường xuyên, liên tục, đặc biệt trong tháng cao điểm bắt đầu từ ngày 15/10/2020 đến ngày 15/11/2020.

III. Tổ chức thực hiện:

1. Các Phòng, đơn vị trực thuộc:

- Theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch; xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong hoạt động của cơ quan, đơn vị;

- Phổ biến các nội dung của Kế hoạch đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị; đồng thời có trách nhiệm quản lý, kiểm tra, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc thực thi pháp luật.

2. Phòng Quản lý Đầu tư: Tham mưu lãnh đạo Ban phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tăng cường công tác phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến doanh nghiệp; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động trong KKT, KCN, CCN.

3. Văn phòng BQLKKT tỉnh: Theo dõi, đôn đốc các Phòng, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện tốt các nội dung có liên quan trong Kế hoạch; tổng hợp, báo cáo kết quả về Sở Tư pháp, UBND tỉnh theo quy định (15/11/2020)[1].

3. Đề nghị Ban Chấp hành các đoàn thể: Phối hợp hưởng ứng các hoạt động của Ngày pháp luật năm 2020, đồng thời tích cực vận động đoàn viên của tổ chức mình chấp hành nghiêm Hiến pháp và pháp luật; tham gia xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật và tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân

4. Ban Biên tập Trang TTĐT (website) cơ quan: Nghiên cứu đăng tải nội dung đề cương Tài liệu tuyên truyền về Ngày pháp luật năm 2020 (do Sở Tư pháp biên soạn, phát hành) lên Trang TTĐT cơ quan để mọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan và nhân dân biết, kham khảo.

6. Tại Trụ sở BQLKKT tỉnh, BQL CKQT Bờ Y, Công ty ĐTPTHT KKT tỉnh: Thực hiện việc treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về Ngày pháp luật năm 2020 trong thời gian cao điểm từ ngày 15/10/2020-15/11/2020[2].

 

[1] Lồng ghéo trong Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020

[2] Nội dung một số khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến: “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”; “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; “Hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật góp phần xây dựng Chính phủ kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”; “Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật”; “Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, nâng cao năng lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và tổ chức thi hành pháp luật”; “Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân”; “Nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật là nghĩa vụ của mọi cá nhân, tổ chức”; “Thượng tôn pháp luật góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả”; “Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng văn minh”.

Top page Desktop