ke-hoach-dieu-dong-cong-chuc-nam-2023

Kế hoạch điều động công chức năm 2023

Kế hoạch điều động công chức năm 2023

Article

Ngày 01/3/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 31/KH-BQLKKT về điều động công chức năm 2023. Cụ thể như sau:

          Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

          Căn cứ Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

          Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum xây dựng Kế hoạch điều động công chức thuộc thẩm quyền quản lý năm 2023 như sau:​

          I. Mục đích, yêu cầu, nguyên tắc

1. Mục đích, yêu cầu

          - Điều động công chức để tạo điều kiện rèn luyện, bồi dưỡng, thử thách, giúp công chức trưởng thành về phẩm chất, năng lực, xây dựng đội ngũ công chức cơ quan đảm bảo về chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

          - Đổi mới phong cách làm việc, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác, khắc phục tâm lý chủ quan, từng bước điều chỉnh việc bố trí công chức hợp lý, phù hợp với chức năng nhiệm vụ cơ quan và vị trí việc làm của từng phòng, đơn vị.

- Góp phần đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, đưa việc điều động công chức trở thành việc làm thường xuyên, phá bỏ những quan điểm, thói quen đã cũ trong công tác cán bộ (như tư tưởng khép kín, ngại thay đổi, trì trệ khi công tác tại một vị trí…), từ đó phấn đấu nâng cao chất lượng, trình độ, hiệu quả công tác.

- Bảo đảm nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch và tuân thủ đúng trình tự, thủ tục; xây dựng đội ngũ công chức chuyên sâu, bảo đảm tính ổn định các hoạt động, hiệu quả ở cả nơi đi và nơi đến.

2. Phương châm, nguyên tắc điều động công chức

          - Việc điều động công chức phải giải quyết tốt mối quan hệ giữa điều động với ổn định, xây dựng đội ngũ công chức toàn diện và chuyên sâu, vừa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác, vừa đảm bảo mục đích bồi dưỡng, rèn luyện.

          - Coi trọng công tác tư tưởng làm cho công chức thông suốt về tư tưởng, thống nhất về nhận thức để tự giác và quyết tâm thực hiện nhiệm vụ được giao, vừa làm tốt công tác động viên, khuyến khích tính tự giác của công chức, đồng thời yêu cầu công chức nghiêm túc chấp hành việc điều động.

          - Gắn việc điều động công chức với việc chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, đơn vị.

          II. Nội dung Kế hoạch

1. Đối tượng điều động

- Công chức chuyên môn đang công tác tại Văn phòng, các phòng, đơn vị trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh.

- Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (Trưởng, Phó các phòng, đơn vị trực thuộc thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh).

2. Hình thức điều động

Thực hiện việc điều động, bố trí đến một đơn vị mới với chức danh, vị trí việc làm phù hợp để thực hiện nhiệm vụ nhằm đào tạo, bồi dưỡng, thử thách, tạo điều kiện để công chức phát triển toàn diện về các mặt công tác và phát huy năng lực, sở trường, chất lượng tham mưu, đề xuất của công chức, đồng thời thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng trong cơ quan, đơn vị.

3. Phạm vi điều động

Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ công tác, lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh xem xét, triển khai việc điều động công chức (bao gồm cả công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý) giữa các phòng, đơn vị trực thuộc, bảo đảm mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ trong công tác.

4. Trình tự tổ chức thực hiện điều động công chức

  - Bước 1: Xây dựng Kế hoạch, biện pháp điều động công chức.

Căn cứ nhu cầu công tác và năng lực, sở trường của từng công chức và tình hình thực tế tại các phòng, đơn vị trực thuộc; Văn phòng BQLKKT tỉnh tham mưu xây dựng kế hoạch, biện pháp điều động công chức thuộc phạm vi quản lý, báo cáo lãnh đạo Ban xem xét.

 - Bước 2: Lập danh sách công chức thực hiện việc điều động.

Căn cứ vào kế hoạch điều động công chức của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, Văn phòng BQLKKT tỉnh tham mưu, đề xuất danh sách công chức các Phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện điều động để trình lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh xem xét, quyết định.

- Bước 3: Phê duyệt danh sách và biện pháp thực hiện điều động công chức.

 Lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh họp, thống nhất danh sách và đề ra biện pháp điều động công chức đối với từng trường hợp cụ thể.

 - Bước 4: Gặp mặt và giao nhiệm vụ

+ Lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh gặp gỡ công chức (nêu rõ mục đích, sự cần thiết của việc điều động), giao nhiệm vụ đối với công chức; công chức trình bày tâm tư, nguyện vọng, đề xuất ý kiến đối với Lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh.

+ Lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh trao đổi với lãnh đạo đơn vị nơi có công chức thực hiện việc điều động (nơi đi và nơi đến), cung cấp thông tin về công chức, nhằm tạo điều kiện cho công chức được điều động triển khai, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Bước 5: Quyết định việc điều động.

Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh triển khai, ra Quyết định điều động công chức theo quy định.

* Đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: Thực hiện theo quy định hiện hành về công tác cán bộ (quy định tại điểm d, khoản 3, Điều 26 và khoản 3, Điều 46, Nghị định số 138/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ).

5. Thời gian thực hiện: Trong năm 2023.

III. Tổ chức thực hiện

1. Văn phòng BQLKKT tỉnh

- Tổng hợp danh sách, tham mưu phương án điều động, báo cáo tập thể Lãnh đạo Ban và tham mưu triển khai các nội dung theo Kế hoạch.

- Giúp Lãnh đạo Ban tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền về kết quả thực hiện theo quy định.

2. Các phòng, đơn vị trực thuộc

Trưởng các phòng, đơn vị tổ chức quán triệt và triển khai nội dung Kế hoạch tới toàn thể công chức trong đơn vị. Phối hợp với Văn phòng trong việc tham mưu, triển khai các nội dung của Kế hoạch.

 3. Trách nhiệm của công chức được điều động

- Nghiêm chỉnh chấp hành quyết định điều động của cơ quan, người có thẩm quyền;

- Bàn giao công việc tại đơn vị cũ và tiếp nhận công việc mới theo đúng thời gian quy định.

Trên đây là Kế hoạch điều động công chức năm 2023 của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn vướng mắc các phòng, đơn vị phản ảnh về Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh (qua Văn phòng BQLKKT tỉnh) để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Ban xem xét, quyết định./.

Xem văn bản tại đây

Ban biên tập trang thông tin điện tử 

Các tin cùng chủ đề 10
Top page Desktop