huong-dan-thuc-hien-cac-noi-dung-mo-hinh-“chi-bo-bon-tot”-“dang-bo-co-so-bon-tot”

Hướng dẫn thực hiện các nội dung mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”

Hướng dẫn thực hiện các nội dung mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”

Article

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kon Tum ban hành Văn bản số 4027-CV/BTCTU ngày 02 tháng 5 năm 2024 về việc tiếp tục triển khai thí điểm mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” theo Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU ngày 13 tháng 12 năm 2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kon Tum về hướng dẫn thí điểm thực hiện mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”. Theo đó việc thực hiện mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” bao gồm một số nội dung cơ bản sau đây:

* Các tiêu chí mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị

Kịp thời cụ thể hóa chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp ủy cấp trên và nghị quyết hằng năm của của cấp ủy, chi bộ cấp mình để xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ.

Lãnh đạo thực hiện đầy đủ và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao.

Lãnh đạo, chỉ đạo tốt việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Lãnh đạo thực hiện công tác tư tưởng; công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng đảng bộ, chi bộ; công tác xây dựng cơ quan đơn vị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (đối với chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở chỉ lãnh đạo thực hiện công tác tư tưởng).

Lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; kịp thời xem xét, giải quyết những vấn đề bức xúc nảy sinh (nếu có) ở cơ sở, không để vụ việc tồn đọng, không để khiếu nại phức tạp đông người và vượt cấp.

Kết nạp đảng viên đạt số lượng, chất lượng, đạt chỉ tiêu được giao.

- Chất lượng sinh hoạt tốt

Đối với đảng bộ cơ sở: Thực hiện đầy đủ, có chất lượng các kỳ họp ban thường vụ, cấp ủy, đảng bộ theo quy định và Quy chế làm việc.

Đối với chi bộ: Thực hiện đúng đủ, có chất lượng sinh hoạt chi bộ hằng tháng được đánh giá mức độ tốt theo khung tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ cho các loại hình chi bộ được nêu tại Quy định số 10-QĐ/TU, ngày 17-12-2018, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định khung tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ và trách nhiệm của cấp ủy, cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

- Đoàn kết, kỷ luật tốt

Xây dựng, tổ chức thực hiện đúng quy chế làm việc của cấp uỷ, chi bộ

Thực hiện đầy đủ các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, làm tốt việc mở rộng dân chủ để tất cả cán bộ, đảng viên bày tỏ được ý kiến của mình.

Không có đảng viên vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm.

Thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ nâng cao đạo đức, văn hoá, tính chuyên nghiệp của cán bộ, đảng viên.

- Cán bộ, đảng viên tốt

Nêu gương tốt về đạo đức, lối sống, phòng chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Nêu gương tốt về nói đi đôi với làm; phát huy ý chí, khát vọng vươn lên đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Nêu gương tốt về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, tích cực học tập, nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn công tác, hoàn thành đúng tiến độ, yêu cầu đề ra.

Nêu gương tốt về chấp hành kỷ luật, kỷ cương, tự phê bình và phê bình, đoàn kết, gắn bó với nhân dân, thương yêu đồng chí, kính trọng nhân dân, sống có nghĩa, có tình; làm tốt công tác phát triển đảng viên.

* Về phương pháp đánh giá mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”: Việc đánh giá “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” được thực hiện đồng thời với Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng cuối năm theo thang điểm 100. Trong đó, 90 điểm đánh giá kết quả thực hiện 4 nội dung theo tiêu chí và 10 điểm thưởng (đối với các chi bộ, đảng bộ hoàn thành xuất sắc công tác lãnh đạo, chỉ đạo trên các mặt công tác). Đồng thời, tính điểm trừ đối với những tiêu chí, tiêu chí thành phần hoàn thành ở mức độ hạn chế, vi phạm.

* Thẩm quyền xét công nhận“Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”:

Ban Thường vụ huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ quyết định công nhận đối với các chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở trực thuộc.

Đảng uỷ cơ sở quyết định công nhận đối với các chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở.

Trường hợp đã được công nhận “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” nhưng sau đó phát hiện không đảm bảo tiêu chí thì huỷ bỏ quyết định công nhận.

* Quy trình đánh giá, xét công nhận“Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”:

- Bước 1: Tự đánh giá, xếp loại

Hằng năm, các chi uỷ, chị bộ (nơi không có chi uỷ); ban thường vụ đảng uỷ cơ sở, đảng uỷ cơ sở (nơi không có ban thường vụ) tự đánh giá theo Bảng tự chấm điểm (theo mẫu kèm theo cho đảng bộ, chi bộ cơ sở; chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở).

Thảo luận, thống nhất nội dung, đề nghị cấp uỷ có thẩm quyền xem xét công nhận theo 01 trong 02 mức đạt mô hình “bốn tốt”, không đạt mô hình “bốn tốt”. Hồ sơ đề nghị gồm: (1) Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện mô hình “chi bộ/ đảng bộ… “bốn tốt” năm… (2) Văn bản đề nghị công nhận “Chi bộ/ đảng bộ bốn tốt”, (3) Biểu chấm điểm theo mẫu (Biểu tổng hợp kết quả chấm điểm chung của chi uỷ, chi bộ (nơi không có chi uỷ), ban thường vụ đảng uỷ, đảng uỷ (nơi không có ban thường vụ)).

Đối với chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở: Hồ sơ gửi về Ban Thường vụ huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ (qua Ban Tổ chức cấp uỷ). Đối với chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở: nộp hồ sơ về Đảng uỷ.

- Bước 2: Thẩm định và đề xuất công nhận mức xếp loại

Đối với chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở: Ban Tổ chức huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ thẩm định, đề xuất đánh giá, xếp loại của cấp uỷ cơ sở, tổ chức cơ sở đảng gắn với việc thẩm định, đề xuất công nhận “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”. Lấy ý kiến các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp uỷ trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định công nhận.

Đối với chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở: Đồng chí phụ trách công tác văn phòng cấp uỷ thẩm định, tổng hợp kết quả kiểm điểm chi uỷ, chi bộ, đánh giá chi bộ gắn với kết quả tự đánh giá công nhận “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ bốn tốt” đề xuất với cấp uỷ có thẩm quyền xem xét, quyết định công nhận.

- Bước 3: Cấp có thẩm quyền quyết định công nhận

Đối với chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở: Trên cơ sở kết quả tự đánh giá, tự nhận mức độ xếp loại của tổ chức đảng và ý kiến tham gia, đề xuất của Ban Tổ chức cấp uỷ và các cơ quan liên quan, Ban thường vụ huyện uỷ, thành uỷ xem xét, quyết định công nhận đối với các tổ chức đảng trực thuộc.

Đối với chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở: Trên cơ sở kết quả tự đánh giá, tự nhận mức độ xếp loại của chi bộ, đảng uỷ cơ sở xem xét, quyết định công nhận đối với các chi bộ trực thuộc.

Theo Kế hoạch số 12-KH/ĐUK ngày 07 tháng 5 năm 2024 của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc tiếp tục thực hiện thí điểm mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” năm 2024, theo đó có 03 Đảng bộ cơ sở, Chi bộ cơ sở được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lựa chọn thực hiện mô hình thí điểm và 04 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lựa chọn thực hiện mô hình thí điểm “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” năm 2024, trong đó có Chi bộ Kế hoạch Tổng hợp (trực thuộc Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum).

Nguyễn Thanh Dao (Văn phòng)

Các tin cùng chủ đề 10
Top page Desktop