hoi-nghi-quan-triet-tuyen-tuyen-nghi-quyet-so-44-nqtw-cua-ban-chap-hanh-trung-uong-va-chuong-trinh-so-79-ctrtu-cua-tinh-uy

Hội nghị quán triệt, tuyên tuyền Nghị quyết số 44-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Chương trình số 79-CTr/TU của Tỉnh ủy.

Hội nghị quán triệt, tuyên tuyền Nghị quyết số 44-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Chương trình số 79-CTr/TU của Tỉnh ủy.

Article

Ngày 13 tháng 5 năm 2024 Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên tuyền Nghị quyết số 44-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Chương trình số 79-CTr/TU của Tỉnh ủy cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 02 điểm cầu Hội trường trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Hội trường Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Ban Quản ký Khu kinh tế tỉnh đã phổ biến, tuyên truyền, giáo dục những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 44-NQ/TW ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và Chương trình số 79-CTr/TU ngày 09 tháng 04 năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 44-NQ/TW ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Việc phổ biến, quán triệt nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, công chức, viên chức, lao động về nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Trên cơ sở các nội dung quán triệt tại Hội nghị, Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh yêu cầu cấp ủy các Chi bộ trực thuộc, lãnh đạo cơ quan, Ban Chấp hành các đoàn thể chỉ đạo triển khai việc xây dựng Chương trình/Kế hoạch thực hiện Nghị quyết tại cơ quan phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế, triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ theo tinh thần của Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và Chương trình thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy để ra.

Nguyễn Thanh Dao (Văn phòng)

Các tin cùng chủ đề 10
Top page Desktop