hoi-nghi-pho-bien-quan-triet-cac-van-ban-chi-dao-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh

Hội nghị phổ biến, quán triệt các Văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh

Hội nghị phổ biến, quán triệt các Văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh

Article

Ngày 27 tháng 5 năm 2024 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.

Tại Hội nghị lãnh đạo cơ quan đã triển khai phổ biến, quán triệt đến đảng viên, công chức, viên chức, lao động cơ quan các văn bản sau:

(1) Kế hoạch số 335/KH-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.

(2) Văn bản số 327/UBND-KTTH ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai một số nhiệm vụ trong tâm trong thời gian tới.

(3) Kế hoạch số 216/K-BCĐ ngày 12 tháng 4 năm 2024 của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh về kiểm tra công tác phòng, chống khủng bố năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Việc phổ biến, quán triệt nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động của đảng viên, công chức, viên chức, lao động trong cơ quan đối với các nội dung theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trên cơ sở các nội dung phổ biến, quán triệt tại Hội nghị, lãnh đạo cơ quan đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo các nội dung để ra.

Nguyễn Thanh Dao (Văn phòng)

Các tin cùng chủ đề 10
Top page Desktop