dang-vien-cong-chuc-vien-chuc-lao-dong-ban-quan-ly-khu-kinh-te-tinh-tham-du-hoi-nghi-thong-bao-ket-qua-hoi-nghi-trung-uong-8-khoa-xiii-va-pho-bien-quan-triet-mot-so-nghi-quyet-chi-thi-cua-dang

Đảng viên, công chức, viên chức, lao động Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tham dự Hội nghị Thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII và phổ biến, quán triệt một số nghị quyết, chỉ thị của Đảng

Đảng viên, công chức, viên chức, lao động Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tham dự Hội nghị Thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII và phổ biến, quán triệt một số nghị quyết, chỉ thị của Đảng

Article

Sáng 18/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII và phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Được sự thống nhất của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cho phép kết nối điểm cầu, tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã có 46/103 đảng viên, công chức, viên chức, lao động cơ quan được tham dự tại điểm cầu Hội trường Trụ sở cơ quan (số 186 Ure. TP. Kon Tum).

Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động BQLKKT tham dự hội nghị tại điểm cầu 186 U Re, thành phố Kon Tum 

Tại Hội nghị, đảng viên, công chức, viên chức, lao động cơ quan đã được nghe đồng chí U Huấn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII.

Đồng chí U Huấn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo tại Hội nghị

Theo đó, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra từ ngày 2-8/10. Hội nghị đã họp, cho ý kiến  nhiều nội dung quan trọng; trong đó có Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024; Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2024 - 2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh …

Ngoài ra, lãnh đạo Công an tỉnh phố biến Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 13/7/2023 của Bộ Chính trị “về bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng”; đại diện Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh phổ biến Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị “về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới”.

Đối với số đảng viên, công chức, viên chức, lao động cơ quan chưa được tham gia Hội nghị phổ biến, quán triệt lần này, Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai, phổ biến, đảm bảo 100% đảng viên, công chức, viên chức, lao động cơ quan được học tập, quán triệt theo quy định.

Vi Văn Đàm - Ban biên tập trang thông tin điện tử 

Các tin cùng chủ đề 10
Top page Desktop