dang-uy-bql-khu-kinh-te-to-chuc-hoi-nghi-hoc-tap-quan-triet-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-hoi-nghi-trung-uong-7-khoa-xii

Đảng ủy BQL Khu kinh tế tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII

Đảng ủy BQL Khu kinh tế tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII

Article

Sáng ngày 16/7, Ban quản lý Khu kinh tế chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Tham dự Hội nghị có đồng chí Vũ Mạnh Hải – Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban trực dự và báo cáo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đã được học tập, quán triệt và triển khai các Nghị quyết Hội nghị trung ương 7 khóa XII của Đảng, cụ thể:

Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”;

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”;

Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao trong việc nghiên cứu học tập, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tại hội nghị đã chú ý lắng nghe, nắm vững nội dung trọng tâm, cốt lõi của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, nhất là các nội dung liên quan đến quan điểm, mục tiêu về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược; những nhiệm vụ và giải pháp để xây dựng đội ngũ cán bộ trong thời gian tới; quan tâm đến những nội dung của nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; những nội dung của nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Kết  thúc hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tiếp tục tự nghiên cứu các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 và các văn bản có liên quan khác để viết bài thu hoạch và áp dụng thực tế vào nhiệm vụ chuyên môn được giao, thời gian gửi bài thu hoạch phải đảm bảo theo kế hoạch đã đề ra./.

BBT

Top page Desktop