dang-uy-ban-quan-ly-khu-kinh-te-to-chuc-pho-bien-quan-triet-cac-van-ban-cua-trung-uong-tinh-uy-dang-uy-khoi-co-quan-va-doanh-nghiep-tinh

Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế tổ chức phổ biến, quán triệt các Văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế tổ chức phổ biến, quán triệt các Văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

Article

Ngày 17 tháng 6 năm 2024, Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các văn bản của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 02 điểm cầu Hội trường trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Hội trường Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã triển khai phổ biến, quán triệt, tuyên truyền đến đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan các văn bản:

(1) Văn bản số 1706-CV/ĐUK ngày 11 tháng 6 năm 2024 của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc triển khai thực hiện Thỏa thuận cấp cao Việt Nam – Lào năm 2024.

 (2) Văn bản số 1686-CV/ĐUK ngày 03 tháng 6 năm 2024 của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc triển khai thực hiện Công văn số 1276-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 (3) Văn bản số 1648-CV/ĐUK ngày 08 tháng 5 năm 2024 của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về thực hiện Chương trình số 81-CTr/TU ngày 15 tháng 4 năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Kế hoạch số 142-KH/TU, Kế hoạch số 144-KH/TU ngày 24 tháng 4 năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

(4) Chương trình số 81-CTr/TU ngày 15 tháng 4 năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24 tháng 11 năm năm 2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”

(5) Quy định số 148-QĐ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2024 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trên cơ sở các nội dung phổ biến tại Hội nghị, Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã quán triệt và yêu cầu cấp ủy các Chi bộ trực thuộc, lãnh đạo cơ quan, Ban Chấp hành các đoàn thể tiếp tục phổ biến, chỉ đạo triển khai việc thực hiện tại cơ quan, đơn vị; tham mưu xây dựng chương trình/kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, yêu cầu theo các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy và của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Nguyễn Thanh Dao (Văn phòng)

Top page Desktop