dang-uy-ban-quan-ly-khu-kinh-te-tinh-kon-tum-ban-hanh-chuong-trinh-cong-tac-trong-tam-nam-2024

Đảng ủy Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2024

Đảng ủy Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2024

Article

Thực hiện Quy chế làm việc và Chương trình công tác toàn khóa của Đảng bộ; nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong năm 2024, Đảng ủy Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ban hành Chương trình số 519-CTr/ĐU về Chương trình công tác trọng tâm năm 2024.

* Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

1. Tập trung lãnh chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc cụ thể hóa các chương trình/kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp gắn với việc lãnh đạo đảng viên, công chức, viên chức, người lao động phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh-quốc phòng trên địa bàn Khu kinh tế, các Khu công nghiệp.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng ở cơ quan; xây dựng và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao năm 2024.

2. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-05-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2026 của Bộ Chính trị; thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thóng chính trị; kiên quyết  ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tăng cưởng củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong gia đoạn mới; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25-10-2021 củ Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định những điều đảng viên không được làm.

3. Lãnh đạo các Chi bộ làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đẩy mạnh giáo dục truyền thống cách mạng, mục tiêu, lý tưởng của Đảng, về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, về tình hình kinh tế-chính trị-văn hóa trong nước và quốc tế; tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm của đất nước, của tỉnh nhà... làm cho đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của Đảng; tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ngăn chặn đẩy lùi các tệ nạn xã hội và đấu tranh phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên, công chức, viên chức.

4. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt chuyên đề theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương, Quy định số 10-QĐi/TU ngày 17/12/2018 của BTV Tỉnh uỷ; khắc phục tình trạng hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt Chi bộ; xây dựng Chi bộ đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên.

5. Lãnh đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm và cải cách hành chính; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng (theo Quyết định số 324-QĐ/TU ngày 14-02-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh)

 6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên nhằm chủ động ngăn ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời đảng viên, tổ chức đảng vi phạm; đồng thời khắc phục được những hạn chế, tồn tại trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện

7. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trực thuộc (Công đoàn, Đoàn thanh niên) tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tích cực tham gia xây dựng đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, tổ chức đoàn thể vững mạnh; tổ chức tốt các phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa văn nghệ-thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đảng, của đất nước, của tỉnh nhà.

8. Chỉ đạo, triển khai xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2027, tiến tới Đại hội Đảng bộ cơ sở Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

* Một số chỉ tiêu thực hiện năm 2024

1. Làm tốt công tác phát triển đảng viên mới, năm 2024 phấn đấu kết nạp 02 đảng viên mới trở lên (theo Kế hoạch số 509-KH/ĐU, ngày 04-01-2024 của Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh).

2. Phấn đấu trên 95% đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, trên 90% tổ chức đảng trực thuộc “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

3. 100% các Chi bộ trực thuộc tổ chức sinh hoạt chuyên đề (mỗi Quý/lần) theo đúng quy định.

4. Thực hiện việc sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết theo đúng quy định của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Trên cơ sở Chương trình công tác trọng tâm năm 2024, Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế yêu cầu các đồng chí đảng ủy viên Đảng ủy, Chi ủy các Chi bộc trực thuộc có trách nhiệm cụ thể hóa các nội dung trong Chương trình để tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo có sự sắp xếp và phân công nhiệm vụ cụ thể, hợp lý, thường xuyên thông tin, báo cáo kịp thời về Đảng ủy để theo dõi, chỉ đạo.

Nguyễn Thanh Dao (Văn phòng).

Các tin cùng chủ đề 10
Top page Desktop