cung-cap-thong-tin-tai-lieu-de-tien-hanh-thanh-tra

Cung cấp thông tin, tài liệu để tiến hành thanh tra

Cung cấp thông tin, tài liệu để tiến hành thanh tra

Article

Ngày 04/8/2022 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành báo cáo số 180/BC-BQLKKT về Cung cấp thông tin, tài liệu để tiến hành thanh tra. Cụ thể như sau:

Xem văn bản tại đây

Ban biên tập trang thông tin điện tử 

Top page Desktop