cong-bo-quy-dat-tai-khu-cong-nghiep-cum-cong-nghiep

Công bố quỹ đất tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp

Công bố quỹ đất tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2008 của Chính phủ quy định về quản lý Khu công nghiệp và Khu kinh tế.

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai.

Sau khi rà soát, Ban quản lý khu kinh tế công bố quỹ đất tại Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp do Ban quản lý Khu kinh tế quản lý để các nhà đầu tư biết, đăng ký đầu tư, cụ thể:

1. Khu công nghiệp Hòa Bình, giai đoạn I: Đã lấp đầy.

2. Khu Công nghiệp sao Mai (Xem bảng sử dụng đất tại đây)

3. Khu công nghiệp Hòa Bình (giai đoạn 2) (Xem bảng sử dụng đất tại đây)

4. Cụm công nghiệp Đắk La - huyện Đắk Hà (Xem bảng sử dụng đất tại đây).

Top page Desktop