cong-bo-ket-qua-ra-soat-he-thong-hoa-van-ban-quy-pham-phap-luat-do-hoi-dong-nhan-dan-uy-ban-nhan-dan-tinh-ban-hanh-ky-2019-2023

Công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kỳ 2019-2023

Công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kỳ 2019-2023

Article

Ngày 29 tháng 02 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 108/QĐ-UBND công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023.

Theo đó công bố Danh mục tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực: 830 văn bản; Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ gồm 411 văn bản (trong đó văn bản hết hiệu, ngưng hiệu lực toàn bộ từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023: 402 văn bản; văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ trước ngày 01 tháng 01 năm 2019 nhưng chưa được công bố: 09 văn bản); Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023 gồm 80 văn bản; Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023 gồm 117 văn bản

Ủy ban nhân dân tỉnh giao thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kỳ 2019-2023 tiến hành rà soát để sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành (nếu có); Đăng tải kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023 trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

Sở Tư pháp có trách nhiệm cập nhật Danh mục văn bản tại Quyết định này vào Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật để làm cơ sở phục vụ việc kiểm tra, xử lý văn bản theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ và các quy định liên quan.

 Tại Quyết định công bố trên, thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum, có 10 văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023 (trong đó 03 văn bản quy phạm pháp luật đề nghị bãi bỏ; 02 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần); có 01 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023; có 04 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023; có 01 văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023.

Nguyễn Thanh Dao (Văn phòng).

Top page Desktop