cong-bo-cong-khai-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2023-cua-ban-quan-ly-khu-kinh-te-tinh-kon-tum

Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum

Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum

Article

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành quyết định số 06/QĐ-BQLKKT ngày 05/01/2022 về Công bố công khai số liệu Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum. Cụ thể như sau:

Xem chi tiết tại đây: 1. Quyết định công bố

                                 2. Phụ biểu kèm theo

Ban biên tập trang thông tin điện tử 

Top page Desktop