chi-doan-co-so-ban-quan-ly-khu-kinh-te-tinh-kon-tum-tich-cuc-ra-quan-thang-thanh-nien-nam-2023

Chi đoàn cơ sở Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum tích cực ra quân Tháng thanh niên năm 2023

Chi đoàn cơ sở Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum tích cực ra quân Tháng thanh niên năm 2023

Article

Tiếp tục hưởng ứng tháng thanh niên Đoàn thanh niên Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum tiếp tục phát động phát động các hoạt động thiết thực đến toàn thể Đoàn viên thanh niên đơn vị.  

Ngày 11/03/2023, hưởng ứng “Ngày Thứ bảy tình nguyện” trong cán bộ, công chức, viên chức trẻ hỗ trợ Nhân dân về thủ tục hành chính, đoàn viên chi đoàn có mặt ở cơ quan, đơn vị để giải quyết các thủ tục hành chính, giải quyết các hồ sơ, sắp xếp có hệ thống các hồ sơ còn tồn đọng.

Bên cạnh đó BCH chi đoàn BQLKKT cũng tổ chức lồng ghép các buổi sinh hoạt, các dịp hoạt động để nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kon Tum lần thứ XV; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Kon Tum lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và hội nghị triển khai 04 tiêu chí “xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Kon Tum” thời kỳ mới năm 2023. Qua các cuộc kiểm tra trực tuyến, các đoàn viên chi đoàn cũng đạt được nhiều kết quả cao.

Thông qua các hoạt động để nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền đoàn viên đã nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới, quan trọng trong các Văn kiện Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kon Tum lần thứ XV, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027. Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các TCCSĐ, cán bộ, đoàn viên trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội. 

Thúc đẩy các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra; cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết trong nội dung và nhiệm vụ công tác năm; gắn việc học tập, quán triệt Nghị quyết với xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

Nguyễn Đăng Huy

Top page Desktop