cham-dut-hoat-dong-cua-du-an-trang-trai-chan-nuoi-heo-thit-cong-nghe-cao

Chấm dứt hoạt động của dự án Trang trại chăn nuôi heo thịt công nghệ cao

Chấm dứt hoạt động của dự án Trang trại chăn nuôi heo thịt công nghệ cao

Article

Ngày 20 tháng 4 năm 2024, Ban quản lý Khu kinh tế ban hành quyết định số 68/QĐ-BQLKKT về chấm dứt hoạt động của dự án Trang trại chăn nuôi heo thịt công nghệ cao của Công ty TNHH đầu tư chăn nuôi Thành Phát.

Lý do chấm dứt hoạt động: Dự án đầu tư đã ngừng hoạt động và hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày ngừng hoạt động, cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 48 Luật đầu tư số 61/2020/QH14; điều 57, điều 58 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Nhà đầu tư (Công ty TNHH đầu tư chăn nuôi Thành Phát) có trách nhiệm hoàn thành các các thủ tục thanh lý dự án đầu tư và thực hiện nghĩa vụ của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.

Xem quyết định chấm dựt hoạt động tại đây!

Xem quyết định thu hồi GCNĐT tại đây

Đào Nguyên Hòa - Phòng QLĐT

Các tin cùng chủ đề 10
Top page Desktop