bao-cao-tong-ket-cong-tac-phong-chong-tham-nhung-linh-vuc-to-chuc-can-bo

Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng lĩnh vực tổ chức cán bộ

Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng lĩnh vực tổ chức cán bộ

Article

Thực hiện Văn bản số 1060/SNV-CCVC ngày 4 tháng 6 năm 2020 của Sở Nội vụ về việc báo cáo tổng kết công tác phòng chống tham nhũng từ năm 2013 đến năm 2020 (lĩnh vực tổ chức-cán bộ), Ngày 12/6/2020, Ban Quản lý khu kinh tế có báo cáo số 160/BC-BQLKKT về tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng lĩnh vực tổ chức cán bộ, nội dung như sau:

 1. Tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên lĩnh vực cải cách hành chính, tổ chức, quản lý cán bộ qua các năm, tính từ ngày 01/01/2013 đến ngày 15/6/2020):

Từ năm 2013 đến ngày 15/6/2020, BQLKKT triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, trong đó có lĩnh vực cải cách hành chính, tổ chức, quản lý cán bộ; không để xảy ra trường hợp tham nhũng hoặc vi phạm quy định về phòng, chống tham nhũng.

2. Việc chuyển đổi vị trí công tác qua các năm, tính từ 01/01/2013 đến ngày 15/6/2020:

Hàng năm, BQLKKT tỉnh đều có xây ban hành và công khai kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn[1]. Tính đến nay, BQLKKT tỉnh đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 09 trường hợp công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý.

Chuyển đổi vị trí công tác là giải pháp quan trọng để rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức có điều kiện để tiếp cận và thông thạo nhiều lĩnh vực công việc ở nhiều vị trí khác nhau, có năng lực thực tiễn để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; Khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức giữ một nhiệm vụ quá lâu dễ dẫn đến bảo thủ, trì trệ; thiếu chủ động sáng tạo trong công tác. Mặt khác, cũng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vòi vĩnh, sách nhiễu; nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật công tác của mỗi cán bộ, công chức và điều hòa cán bộ, công chức giữa các phòng đảm bảo giỏi một việc biết nhiều việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trên tinh thần đó, Ban Quản lý đã tổ chức quán triệt các nội dung của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 27/5/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh đến toàn thể cán bộ, công chức biết và tổ chức thực hiện; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như:

- Việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với số cán bộ, công chức đã quen việc với công tác chuyên môn ở lĩnh vực này cần được chuyên sâu, song đến thời hạn lại phải chuyển đổi cán bộ công chức khác đảm nhiệm, sẽ không có kinh nghiệm chuyên môn sâu và sẽ gặp khó khăn trong công tác. Từ đó tiến độ thực hiện chậm, chưa hình dung hết các công việc.

- Các yếu tố về dự nguồn thay thế khi cán bộ, công chức chuyển đổi chưa được hoạch định rõ ràng chặt chẽ nên trong thực tế còn gặp nhiều khó khăn, kết quả đạt được còn hạn chế.

3. Việc xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức các năm, tính từ ngày 01/01/2013 đến ngày 15/6/2020:

- BQLKKT tỉnh đã xây dựng và thực hiện Quy định về tiêu chuẩn đạo đức, lối sống, chuẩn mực đạo đức công chức, viên chức[2]. Qua theo dõi, cán bộ, công chức, viên chức trong BQLKKT chấp hành tốt Quy định về tiêu chuẩn đạo đức, lối sống, chuẩn mực đạo đức, không có trường hợp vi phạm.

- Về Quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn theo quy định tại khoản 3, Điều 21 Luật Phòng, chống tham nhũng, hiện nay Bộ trưởng Bộ Nội vụ chưa ban hành quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong bộ máy chính quyền địa phương.

4. Việc xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng tại cơ quan, đơn vị mình các năm, tính từ ngày 01/01/2013 đến ngày 01/01/2020 (bao gồm lĩnh vực cải cách hành chính, tổ chức, quản lý cán bộ nêu tại nội dung số 1 và các lĩnh vực khác đã xảy ra tại đơn vị): Không (chưa xảy ra tham nhũng).

5. Căn cứ Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn tỉnh, đề nghị các đơn vị, địa phương báo cáo kết quả rà soát nhận diện nguy cơ tham những theo vị trí việc làm tại đơn vị, địa phương mình:

Căn cứ quy định tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP, cơ quan đã nhận diện danh mục vị trí việc làm nguy cơ tham nhũng như: Hoạt động quản lý tài chính, ngân sách, tài sản của Nhà nước; Thực hiện nghiệp vụ kế toán. Công tác thẩm định các dự án đầu tư; Công tác cấp giấy chứng nhận đầu tư. Quản lý xây dựng cơ bản, giải tỏa, áp giá đền bù trong giải phóng mặt bằng và quản lý dự án. Xử lý hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

Tải báo cáo tại đây

BBT trang thông tin điện tử 

 

[1] Có kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác từ năm 2013 - 2020 gửi kèm theo báo cáo.

[2] Quyết định số 94/QĐ-BQLKKT ngày 13/5/2013; Quyết định số 113/QĐ-BQLKKT, ngày 30/11/2018 của BQLKKT tỉnh về việc ban hành Quy định về chuẩn mực đạo đức công vụ của CBCC, VC, LĐ thuộc BQLKKT tỉnh. Kế hoạch số 46/KH-BQLKKT ngày 26/6/2019 của Ban quản lý Khu kinh tế về Triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ tại Ban quản lý Khu kinh tế.

Top page Desktop