bao-cao-tinh-hinh-giai-quyet-phan-anh-kien-nghi-va-bao-ve-nguoi-phan-anh-kien-nghi-ve-tham-nhung-tieu-cuc

Báo cáo tình hình giải quyết phản ánh, kiến nghị và bảo vệ người phản ánh, kiến nghị về tham nhũng, tiêu cực

Báo cáo tình hình giải quyết phản ánh, kiến nghị và bảo vệ người phản ánh, kiến nghị về tham nhũng, tiêu cực

Article

Thực hiện Văn bản số 568/TTr-P4, ngày 07/8/2020 của Thanh tra tỉnh về việc báo cáo tình hình giải quyết phản ánh, kiến nghị và bảo vệ người phản ánh kiến nghị về tham nhũng, tiêu cực. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh (BQLKKT tỉnh) báo cáo như sau:

I. Tình hình giải quyết phản ánh, kiến nghị về tham nhũng, tiêu cực của cán bộ, công chức

1. Tình hình phản ánh, kiến nghị nói chung (số lượt; số người)

- Số liệu phản ánh, kiến nghị nói chung: Không.

- Số liệu về nội dung phản ánh, kiến nghị: Không.

2. Tình hình phản ánh, kiến nghị về tham nhũng, tiêu cực của cán bộ, công chức (số lượt; số người)

- Số liệu tiếp nhận qua hoạt động tiếp công dân: Không.

- Số liệu tiếp nhận bằng văn bản (đơn, thư): Không.

- Số liệu tiếp nhận qua điện thoại: Không.

- Số liệu tiếp nhận qua cổng thông tin điện tử: Không.

- Số liệu về nội dung phản ánh, kiến nghị về tham nhũng, tiêu cực của cán bộ, công chức: Không.

3. Kết quả xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị về tham nhũng, tiêu cực của cán bộ, công chức:

Do không phát sinh vụ việc phản ánh, kiến nghị về tham nhũng, tiêu cực của cán bộ, công chức nên không phát sinh nhiệm vụ giải quyết.

4. Hạn chế, vướng mắc chủ yếu: Không.

5. Đề xuất nâng cao hiệu quả tiếp nhận, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị về tham nhũng, tiêu cực của cán bộ, công chức: Không.

II. Tình hình bảo vệ người phản ánh, kiến nghị về tham nhũng, tiêu cực của cán bộ, công chức

1. Nhu cầu bảo vệ người phản ánh, kiến nghị về tham nhũng, tiêu cực của cán bộ, công chức

- Số trường hợp người phản ánh, kiến nghị về tham nhũng, tiêu cực của cán bộ, công chức bị đe dọa, trả thù, trù dập: Không.

- Số trường hợp yêu cầu bảo vệ bí mật thông tin, vị trí công tác, việc làm, tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm: Không.

2. Kết quả bảo vệ người phản ánh, kiến nghị về tham nhũng, tiêu cực của cán bộ, công chức: Không.

3. Hạn chế, vướng mắc trong bảo vệ người phản ánh, kiến nghị về tham nhũng,  tiêu cực của cán bộ, công chức: Không.  

4. Đề xuất, kiến nghị nâng cáo hiệu quả bảo vệ người phản ánh, kiến nghị về tham nhũng, tiêu cực của cán bộ, công chức: Không.  

Xem nội dung văn bản tại đây

BBT trang thông tin điện tử 

Top page Desktop