bao-cao-ket-qua-khac-phuc-nhung-ton-tai-han-che-qua-kiem-tra-viec-thuc-hien-nhiem-vu-cai-cach-hanh-chinh-tai-bqlkkt-tinh-nam-2021

Báo cáo kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại BQLKKT tỉnh năm 2021

Báo cáo kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại BQLKKT tỉnh năm 2021

Article

Thực hiện Văn bản số 2969/UBND-KTTH, ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh Kon Tum về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ về cải cách hành chính[1].

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh (BQLKKT tỉnh) báo cáo kết quả triển khai khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh năm 2021 như sau:

 

Xem chi tiết báo cáo 234/BC-BQLKKT ngày 24/8/2021

BBT trang thông tin điện tử 

Top page Desktop