bao-cao-ket-qua-cong-tac-phong-chong-tham-nhung

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng

Article

Ngày 17/8/2022 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành báo cáo số 185/BC-BQLKKT báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng (kỳ báo cáo tháng, từ ngày 15/7/2022 đến ngày 14/8/2022). Cụ thể như sau:

Xem chi tiết tại đây

Ban biên tập trang thông tin điện tử 

Top page Desktop