bao-cao-ket-qua-cong-tac-noi-chinh-phong-chong-tham-nhung-va-cai-cach-tu-phap-quy-iii-nam-2020

Báo cáo kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp Quý III năm 2020

Báo cáo kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp Quý III năm 2020

Article

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định[1], Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh (BQLKKT tỉnh) báo cáo kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp Quý III năm 2020 tại BQLKKT tỉnh như sau:

 

[1] Theo Công văn số 815-CV/TU, ngày 23/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc báo cáo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; Công văn số 1397-CV/BNCTU, ngày 09/12/2019 của Ban Nội chính Tỉnh uỷ về việc xây dựng các báo cáo định kỳ.

I. TÌNH HÌNH AN NINH QUỐC GIA, TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI, THAM NHŨNG

1. Tình hình an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội tại khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp (được giao quản lý) trên địa bàn tỉnh:

Từ đầu năm đến nay, BQLKKT tỉnh đã phối hợp với các cấp, ngành chức năng triển khai thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước (QLNN) tại khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp (KKT, KCN, CCN) trên địa bàn tỉnh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không xảy ra vụ việc phạm pháp hình sự về an ninh quốc gia, vụ việc nổi cộm, bức xúc về khiếu nại, tố cáo.

2. Các vấn đề nối cộm, bức xúc khác liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tham nhũng:

Trong Quý III năm 2020, không có vấn đề nổi cộm, bức xúc khác liên quan đến an ninh quốc gia, tham nhũng, khiếu nại, tố cáo. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh COVID-19, bệnh bạch hầu vẫn diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động chung trên địa bàn KKT, KCN, CCN, nhất là hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Bờ Y. BQLKKT tỉnh đã chỉ đạo Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y chủ động phối hợp với các cấp, các ngành chức năng và Ban Quản lý Cửa khẩu Phu Cưa (Nước CHDCND Lào) tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác phòng, chống dịch theo sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, giữ ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

II. SỰ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC NỘI CHÍNH, PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG:

1. Trong Quý III năm 2020, Đảng ủy, lãnh đạo BQLKKT tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đối tượng thuộc phạm vi quản lý triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo việc QLNN tại KKT, KCN, CCN trên địa bàn tỉnh ngày càng hiệu quả, không để xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí, bất ổn về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 34/KH-BQLKKT ngày 26/6/2017 về triển khai thực hiện Kế hoạch số 40-KH/TU ngày 19/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Kế Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/02/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Kế hoạch số 25/KH-BQLKKT ngày 20/3/2019 về triển khai thi hành Luật phòng, chống tham nhũng tại BQLKKT tỉnh; Kế hoạch số 46/KH-BQLKKT, ngày 11/6/2020 về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020…

3. Triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với tăng cường công tác QLNN tại KKT, KCN, CCN trên địa bàn tỉnh.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NỘI CHÍNH, PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

1. Kết quả công tác nội chính:

- Việc tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn xã hội: BQLKKT tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong phạm vi nhiệm vụ được giao QLNN tại KKT, KCN, CCN trên địa bàn tỉnh, không để xảy ra sự cố mất ổn định, an toàn xã hội.

- Tại Trụ sở của BQLKKT tỉnh và các địa điểm làm việc của đơn vị trực thuộc đều có nhân viên bảo vệ làm việc ngoài giờ hành chính; riêng các dịp nghỉ lễ, tết và đợt dịch COVID-19 đều tăng cường thêm lãnh đạo và công chức, viên chức trực tại Trụ sở cơ quan, các đơn vị trực thuộc, không để xảy ra cháy, nổ, mất tài sản nhà nước, lộ lọt thông tin, tài liệu mật, không để bị động, bất ngờ trong công tác phối hợp với các ngành chức năng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

2. Công tác phòng, chống tham nhũng:

2.1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN:

Đã tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho công chức, viên chức, lao động của BQLKKT tỉnh các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN[1]. Hình thức PBGDPL về PCTN: Thường xuyên cập nhật và chuyển tải các văn bản QPPL có liên quan đến công tác PCTN qua hệ thống điện tử văn phòng (IOffice), Trang thông tin điện tử (tại địa chỉ: kkt.kontum.gov,vn) và lồng ghép tại các cuộc họp cơ quan, đơn vị.

2.2. Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

- Công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, đơn vị: Đã tổ chức công khai, minh bạch các nội dung theo quy định thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và công khai, minh bạch theo Luật Tiếp cận thông tin; duy trì “Mục công khai các kết luận thanh tra, kiểm tra” của các ngành chức năng tại BQLKKT tỉnh, các văn bản xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị trong Mục phổ biến pháp luật trên Trang thông tin điện tử cơ quan (địa chỉ kkt.kontum.gov.vn).

- Xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong cơ quan, đơn vị: Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Quy chế chi tiêu nội bộ đối với các đơn vị thuộc BQLKKT tỉnh[2].

- Thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị: BQLKKT tỉnh đã cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định tại Điều 20 - Luật Phòng, chống tham nhũng.

- Thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị: Theo quy định BQLKKT tỉnh đã xây dựng và triển khai kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với các vị trí.

          - Cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt: BQLKKT tỉnh đã thực hiện việc chi trả lương và các chế độ cho công chức, viên chức, người lao động qua hình thức chuyển khoản; hầu hết các khoản mua sắm tài sản và chi phí hoạt động công vụ đều thanh toán qua hình thức chuyển khoản.

          - Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị: Có 100% CBCC, VC của BQLKKT tỉnh (thuộc đối tượng kê khai) đã hoàn thành việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định. Đồng thời công khai bản kê khai tài sản, thu nhập hằng năm bằng hình thức niêm yết tại các trụ sở cơ quan, đơn vị. Thời gian niêm yết tối thiểu là 30 ngày liên tục. Thực hiện việc kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân đối với đối tượng thuộc diện chịu thuế tại cơ quan thuế đúng quy định.

          - Nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy và BQLKKT tỉnh trong công tác phòng, chống tham nhũng:

          + Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định;

+ Gương mẫu, liêm khiết; chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp;

+ Tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của mình nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý tham nhũng[3];

+ Ban hành Nội quy, Quy chế tiếp công dân tại Trụ sở BQLKKT tỉnh; tiếp nhận, xử lý kịp thời phản ánh, báo cáo, tố cáo, tố giác, tin báo về hành vi tham nhũng, kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định các trường hợp tham nhũng (nếu có);

+ Chịu trách nhiệm khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách theo quy định (nếu có);

+ Người đứng đầu cấp ủy và BQLKKT tỉnh luôn luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống tham nhũng. Do đó trong Quý III năm 2020 tại BQLKKT tỉnh không xảy ra trường hợp tham nhũng.

- Vai trò, trách nhiệm của các đoàn thể và Ban TTND trong PCTN:

 Các đoàn thể trong cơ quan (Công đoàn, Đoàn thanh niên) thường xuyên tuyên tuyền, giáo dục các thành viên tổ chức mình thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; kiến nghị các biện pháp nhằm phát hiện và PCTN; động viên đoàn viên tham gia tích cực vào việc phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng, cùng với Ban Thanh tra nhân dân giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

- Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng (qua đơn thư, thông tin tố giác, giám sát, kiểm toán, kiểm tra, thanh tra: Không.

3. Kết quả cải cách công tác tư pháp: BQLKKT tỉnh xây dựng và triển khai các nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2020 theo quy định[4]; tích cực tham gia góp ý kiến các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật khi được cơ quan chức năng triển khai lấy ý kiến góp ý.

          III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

          - BQLKKT tỉnh đã và đang triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng.

          - Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong nội bộ được chú trọng triển khai đồng bộ; công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trong BQLKKT tỉnh luôn luôn gương mẫu chấp hành pháp pháp luật. Trong Quý III năm 2020, tại BQLKKT tỉnh không xảy ra trường hợp tham nhũng và khuyết điểm trong công tác phòng, chống tham nhũng.

          - An ninh, trật tự trong phạm vi quản lý nhà nước được giao tại KKT, KCN, CCN trên địa bàn tỉnh và tại Trụ sở cơ quan, nơi làm việc của các đơn vị trực thuộc được đảm bảo ổn định, không để xảy sự cố, hạn chế, khuyết điểm.

          IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ QUÝ IV NĂM 2020:

          1. Triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cáp trên về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

          2. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các chủ trương, quy định về công tác phòng, chống tham nhũng.

          3. Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng ngừa tham nhũng; chủ trì phối hợp với các ngành chức năng tại cửa khẩu trong việc kiểm soát và giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu theo đúng quy định, đảm bảo an ninh, trật tự tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y.

4. Triển khai thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát theo quy định về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Nội dung chi tiết xem tại đây

BBT trang thông tin điện tử 


[1]Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương và Chương trình số 26-CTr/TU ngày 12/02/2007 của Tỉnh ủy (Khóa XIII); Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2007; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2012; Nghị định số 47/2007/NĐ-CP và Nghị định số 59/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định hợp nhất số 03/NĐHN-BNV ngày 14/7/2014 của Bộ Nội vụ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách; Thông tư số 04/2014/TT-TTCP ngày 18/9/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng; Công ước Liên hiệp quốc về chống tham nhũng; Chiến lượt quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Công ước Liên hiệp quốc về chống tham nhũng; Chiến lượt quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020...

[2] Quyết định số 04/QĐ-BQLKKT, ngày 07/01/2020 của BQLKKT tỉnh.

[3] Kế hoạch số 13/KH-BQLKKT, ngày 7/2/2020 về việc tự kiểm tra công tác cải cách hành chính và việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020 tại BQLKKT tỉnh

[4] Kế hoạch số 23/KH-BQLKKT, ngày 9/3/2020 về việc triển khai công tác tư pháp năm 2020 tại BQLKKT tỉnh.

Top page Desktop