ban-quan-ly-khu-kinh-te-tinh-to-chuc-pho-bien-quan-triet-van-ban-cua-trung-uong-cua-tinh-dang-uy-khoi-co-quan-va-doanh-nghiep-tinh

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức phổ biến, quán triệt Văn bản của Trung ương, của tỉnh, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức phổ biến, quán triệt Văn bản của Trung ương, của tỉnh, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

Article

Ngày 10 tháng 6 năm 2024, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 02 điểm cầu Hội trường trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Hội trường Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y.

Tại Hội nghị, Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan đã triển khai phổ biến, quán triệt, tuyên truyền đến đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan các văn bản:

(1) Kế hoạch số 142-KH/TU, ngày 24-4-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW, ngày 05-01-2024 của Bộ Chính trị “về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xoá mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông””;

(2) Kế hoạch số 143-KH/TU, ngày 24-4-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “thực hiện Kết luận số 70-KL/TW, ngày 31-01-2024 của Bộ Chính trị “về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới””;

(3) Kế hoạch số 144-KH/TU, ngày 24-4-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “thực hiện Kết luận số 69-KL/TW, ngày 11-01-2024 của Bộ Chính trị “về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01-11-2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế””;

(4) Chương trình số 83-CTr/TU, ngày 06-5-2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI về “thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới””;

(5) Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 05-02-2024 của Ban Bí thư về “công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”;

(6) Các quan điểm, định hướng, phương hướng, nhiệm vụ công tác đối ngoại xác định tại Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

(7) Văn bản số 384/UBND-KTTH, ngày 04-06-2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh “về việc triển khai thực hiện Thông báo số 38-TB/TW ngày 02-02-2024 của Bộ Chính trị”.

(8) Kế hoạch số 128-KH/ĐUK, ngày 29-05-2024 của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về “thực hiện Kế hoạch số 148-KH/TU, ngày 20-05-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 71-KL/TW, ngày 16-02-2024 của Bộ Chính trị “về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng””.

(9) Văn bản số 107-CV/BTGĐUK, ngày 23-05-2024 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về “tuyên truyền, đấu tranh, ngăn chặn thông tin xấu, độc liên quan đến Hội nghị Trung ương 9 và Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV”

Trên cơ sở các nội dung phổ biến, tuyên truyền tại Hội nghị, Đảng ủy, lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã quán triệt và yêu cầu cấp ủy các Chi bộ, lãnh đạo các Phòng, đơn vị trực thuộc, Ban Chấp hành các đoàn thể tiếp tục phổ biến, tuyên truyền, chỉ đạo triển khai việc thực hiện tại cơ quan, đơn vị; tham mưu xây dựng chương trình/kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, yêu cầu theo các văn bản của Trung ương, của tỉnh và của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Nguyễn Thanh Dao (Văn phòng)

Top page Desktop