ban-quan-ly-khu-kinh-te-tinh-to-chuc-pho-bien-quan-triet-van-ban-cua-trung-uong-cua-tinh-dang-uy-khoi-co-quan-va-doanh-nghiep-tinh

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức phổ biến, quán triệt Văn bản của Trung ương, của tỉnh, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức phổ biến, quán triệt Văn bản của Trung ương, của tỉnh, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

Article

Ngày 20 tháng 5 năm 2024 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 02 điểm cầu Hội trường trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Hội trường Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y.

Tại Hội nghị Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan đã triển khai phổ biến, quán triệt, tuyên truyền đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan các văn bản:

(1) Kết luận số 76-NQ/TW ngày 24-04-2024 của Bộ Chính trị “về tình hình thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW ngày 23-07-2015 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 và một số định hướng cho giai đoạn mới”.

(2) Kế hoạch số 127-KH/ĐUK ngày 15-05-2024 của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh “về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Đảng bộ Khối”.

(3) Văn bản số 262/UBND-NC ngày 26-04-2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 1517-QĐ/TU ngày 18-11-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

(4) Văn bản số 319/UBND-KTTH ngày 15-05-2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc triển khai Thông báo số 38/TB-VPCP ngày 05-04-2024 của Văn phòng Chính phủ.

(5) Kế hoạch số 295/KH-UBND ngày 07-05-2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh năm 2024.

(6) Kế hoạch số 283/KH-UBND ngày 04-05-2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 104/QĐ-TTg ngày 08-12-2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển kinh tế-xã hội gắn với bảo vệ an ninh-quốc phòng địa bàn Tây Nguyên trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Trên cơ sở các nội dung phổ biến tại Hội nghị, Đảng ủy, lãnh đạo Ban đã quán triệt và yêu cầu cấp ủy các Chi bộ, lãnh đạo các Phòng, đơn vị trực thuộc, Ban Chấp hành các đoàn thể tiếp tục phổ biến, tuyên truyền, chỉ đạo triển khai việc thực hiện tại cơ quan; xây dựng chương trình/kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, yêu cầu theo các văn bản của Trung ương, của tỉnh và Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Nguyễn Thanh Dao (Văn phòng)

Top page Desktop