ban-quan-ly-khu-kinh-te-tinh-to-chuc-pho-bien-quan-triet-van-ban-cua-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-va-dang-uy-khoi-co-quan-va-doanh-nghiep-tinh

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức phổ biến, quán triệt Văn bản của của Ủy ban nhân dân tỉnh và Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức phổ biến, quán triệt Văn bản của của Ủy ban nhân dân tỉnh và Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

Article

Ngày 24 tháng 6 năm 2024, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 02 điểm cầu Hội trường trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Hội trường Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y.

Tại Hội nghị, Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan đã triển khai phổ biến, quán triệt, tuyên truyền đến đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan các văn bản:

(1) Văn bản số 425/UBND-NC ngày 17 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai kết quả Kỳ họp thứ 46 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào.

(2) Văn bản số 426/UBND-NC ngày 17 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác nội chính.

(3) Văn bản số 416/UBND-NC ngày 14 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh mạng trên địa bàn tỉnh.

(4) Văn bản số 407/UBND-NC ngày 12 tháng 6 năm 2024 về việc ngăn chặn âm mưu, ý đồ chống Đảng, Nhà nước của đối tượng phản động.

(5) Văn bản số 408/UBND-NC ngày 12 tháng 6 năm 2024 về việc tăng cường công tác tư tưởng đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

(6) Văn bản số 1742-CV/ĐUK ngày 18 tháng 6 năm 2024 của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian diễn ra các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Trên cơ sở các nội dung phổ biến tại Hội nghị, Đảng ủy, lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã quán triệt và yêu cầu cấp ủy các Chi bộ, lãnh đạo các Phòng, đơn vị trực thuộc, Ban Chấp hành các đoàn thể tiếp tục phổ biến, quán triệt, chỉ đạo triển khai việc thực hiện tại cơ quan, đơn vị; tham mưu xây dựng chương trình/kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, yêu cầu theo các văn bản chỉ đạo của tỉnh và của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Nguyễn Thanh Dao (Văn phòng)

Top page Desktop