ban-quan-ly-khu-kinh-te-tinh-to-chuc-pho-bien-quan-triet-ke-hoach-cua-tinh-uy-va-cac-van-ban-chi-dao-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức phổ biến, quán triệt Kế hoạch của Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức phổ biến, quán triệt Kế hoạch của Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh

Article

Ngày 25 tháng 3 năm 2024, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã  tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Kế hoạch số 133-KH/TU của Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo Ủy ban nhân dân cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 02 điểm cầu (Hội trường trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Hội trường Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y).

Tại Hội nghị Đảng ủy, lãnh đạo Ban đã triển khai phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các văn bản sau:

(1) Văn bản số 140/UBND-NC, ngày 13 tháng 3 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Kết luận Phiên họp lần thứ 6 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

(2) Văn bản số 143/UBND-NC, ngày 14 tháng 3 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục triển khai công tác nhân quyền trên địa bàn tỉnh thời gian tới.

(3) Văn bản số 142/UBND-NC, ngày 14 tháng 3 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông tin liên quan đến Chương trình Sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á trên địa bàn tỉnh.

(4) Kế hoạch số 130-KH/TU,  ngày  01 tháng 03 năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng (búa liềm vàng) tỉnh Kon Tum lần thứ IV - năm 2024”.

(5) Kế hoạch số 132-KH/TU, ngày 07 tháng 03 năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung Bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

(6) Kế hoạch số 133-KH/TU, ngày 14 tháng 3 nam 2024 của Tỉnh ủy về phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách, giúp đỡ xây dựng mô hình “Dân vận khéo” gắn với Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” tại các thôn (làng) trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

Trên cơ sở các nội dung phổ biến tại Hội nghị, Đảng ủy, lãnh đạo Ban đã quán triệt và yêu cầu cấp ủy các Chi bộ; lãnh đạo các Phòng, đơn vị trực thuộc, Ban Chấp hành các đoàn thể tiếp tục phổ biến, tuyên truyền, chỉ đạo triển khai việc thực hiện tại cơ quan; xây dựng chương trình/kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, yêu cầu theo Kế hoạch của Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Nguyễn Thanh Dao (Văn phòng)

Top page Desktop