ban-hanh-quy-che-hoat-dong-cua-bcd-thuc-hien-qcdc-o-co-so

Ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở

Ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở

Article

Ngày 20/6, Đảng ủy BQL Khu kinh tế tỉnh đã ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

Theo đó, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ có nhiệm vụ, quyền hạn như:

- Tham mưu cho Đảng uỷ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 18/2/1998 của Bộ Chính trị (khoá VIII), các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Ban Chỉ đạo các cấp, các quy định của chính phủ, bộ, ngành trung ương, địa phương về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và đề xuất với Đảng uỷ những chủ trương, giải pháp nhằm tiếp tục lãnh đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; kiến nghị xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Tham mưu Đảng uỷ chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc, cơ quan, các đoàn thể giải quyết tốt những vấn đề cần quan tâm, bức xúc, cần giải quyết để tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Tham gia nghiên cứu, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Xây dựng Quy chế hoạt động; Chương trình công tác hàng năm; phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo; tiến hành sơ kết, tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định.

Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập thể thảo luận, Trưởng ban Chỉ đạo kết luận và chỉ đạo thực hiện.

Ban Chỉ đạo thảo luận và quyết định tập thể những vấn đề sau: Chương trình hoạt động, Kế hoạch công tác hàng năm; Phân công nghiệm vụ từng thành viên; đề xuất, củng cố, kiện toàn, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo; Báo cáo sơ kết, tổng kết, báo cáo chuyên đề về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Ban Chỉ đạo họp 01 năm/02 lần (sơ kết 6 tháng và tổng kết năm) và họp bất thường khi cần thiết để đánh giá việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Từ khóa:

Top page Desktop