thong-bao-ve-cac-chinh-sach-ho-tro-cua-du-an-“nang-cao-nang-suat-va-chat-luong-san-pham-hang-hoa-cua-doanh-nghiep-vua-va-nho-tinh-kon-tum-giai-doan-2017-2020”

Thông báo về các chính sách hỗ trợ của Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020”

Thông báo về các chính sách hỗ trợ của Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020”

Thực hiện Công văn số 551/UBND-KGVX, ngày 13/3/2019 của UBND tỉnh Kon Tum về việc thực hiện Thông báo số 4324/TB-BKHCN ngày 28/12/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum thông báo cho Doanh nghiệp được biết về các chính sách hỗ trợ của Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020” được quy định tại các văn bản sau đây:

- Thông báo số 4324/TB-BKHCN ngày 28/12/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về Kết luận Hội nghị Ban điều hành chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”.

- Kế hoạch số 1326/KH-UBND, ngày 22/5/2017 của UBND tỉnh Kon Tum thực hiện Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020”.

Đề nghị các Doanh nghiệp nghiên cứu và đăng ký tham gia dự án qua sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum

Top page Desktop