sủa-dỏi-bỏ-sung-ve-viec-thuc-hien-mot-so-chinh-sach-ho-tro-nguoi-lao-dong-va-nguoi-sủ-dung-lao-dong-gap-kho-khan-do-dai-dich-covid-19

Sửa đổi, bổ sung về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Sửa đổi, bổ sung về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Article

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 07/12/2021 về công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Theo đó, có 07 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung về các lĩnh vực, gồm: Bảo hiểm xã hội (01 TTHC); Việc làm (03 TTHC); Lao động – Tiền lương (03 TTHC).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế danh mục thủ tục hành chính tại mục A và mục B của Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 380/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan quản lý nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Xem quyết định tại đây!

Phòng QLĐT

Top page Desktop