phe-duyet-chuong-trinh-ho-tro-phap-ly-cho-doanh-nghiep-nho-va-vua-tren-dia-ban-tinh-giai-doan-2021-–-2025

Phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025

Phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025

Article

Ngày 16/8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 451/QĐ-UBND về Phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025. Theo đó: 

I. Mục tiêu

1. Mục tiêu chung

- Triển khai đồng bộ các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tạo chuyển biến căn bản về nhận thức pháp lý, ý thức pháp luật và thói quen tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp; giúp doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh kinh doanh có hiệu quả, phòng chống các rủi ro pháp lý và tăng cường năng lực cạnh tranh; góp phần nâng cao công tác quản lý Nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp.

- Đảm bảo tính chủ động, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

2. Mục tiêu cụ thể

- Khắc phục cơ bản tình trạng doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tiếp cận, tìm hiểu các thông tin pháp luật có liên quan.

- Đáp ứng cơ bản yêu cầu bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh dành cho người quản lý doanh nghiệp và kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Tạo điều kiện để doanh nghiệp hỗ trợ, nâng cao năng lực của cán bộ, chuyên viên, cơ quan, tổ chức thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Thúc đẩy sự phát triển của tổ chức pháp chế trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về doanh nghiệp cho những người quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa, người lao động làm việc trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh và các đối tượng có liên quan khác.

II. Đối tượng được hỗ trợ, nội dung chương trình

1. Đối tượng được hỗ trợ

- Các doanh nghiệp nhỏ và vừa có hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh không phân biệt hình thức sở hữu, hình thức tổ chức và lĩnh vực hoạt động.

- Tổ chức đại diện cho doanh nghiệp.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

2. Nội dung Chương trình

a) Cung cấp thông tin pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

- Xây dựng tài liệu phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

+ Nội dung thực hiện: Biên soạn, in ấn, phát hành tài liệu như tờ gấp, sổ tay giới thiệu các văn bản có liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa.

+ Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

         - Duy trì, cập nhật Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; các quy hoạch, kế hoạch, chính sách của tỉnh có liên quan đến doanh nghiệp vừa và nhỏ

+ Nội dung thực hiện: Duy trì, thường xuyên cập nhật văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (trừ văn bản thuộc danh mục bí mật Nhà nước theo quy định pháp luật); các quy hoạch, kế hoạch, chính sách của tỉnh có liên quan đến doanh nghiệp vừa và nhỏ trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông thông tin điện tử các sở, ban ngành, địa phương để phục vụ nhu cầu tra cứu, tìm hiểu của các doanh nghiệp.

+ Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban ngành có liên quan cập nhật văn bản quy phạm pháp luật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành, địa phương rà soát, cập nhật các quy hoạch, kế hoạch, chính sách của tỉnh có liên quan đến doanh nghiệp vừa và nhỏ lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Trang thông tin điện tử của các sở, ngành, địa phương.

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

- Cập nhật dữ liệu về bản án, quyết định của tòa án; phán quyết của trọng tài thương mại; quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp và các văn bản trả lời đối với vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp

+ Nội dung thực hiện: Cập nhật và đăng tải các bản án, quyết định của tòa án; phán quyết, quyết định của trọng tài thương mại; quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp được phép công khai, có hiệu lực thi hành mà Ủy ban nhân dân tỉnh là một bên có liên quan lên Cổng thông tin điện tử tỉnh hoặc kết nối với Cổng thông tin điện tử công khai các văn bản này theo quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 7 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý Doanh nghiệp nhỏ và vừa.

+ Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan có trách nhiệm cung cấp thông tin, cập nhật, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh hoặc tạo kết nối theo quy định.

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

- Hướng dẫn Doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận mạng lưới tư vấn viên pháp luật

+ Nội dung: Căn cứ danh sách tư vấn viên pháp luật theo lĩnh vực quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ, các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm hướng dẫn doanh nghiệp nhỏ và vừa thỏa thuận dịch vụ tư vấn pháp luật, gửi hồ sơ đề nghị tư vấn về vụ việc, vướng mắc tới tư vấn viên pháp luật thuộc mạng lưới tư vấn viên pháp luật theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

+ Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện. 

+  Thời gian thực hiện: Thực hiện thường xuyên.

b) Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người quản lý, cán bộ pháp chế của doanh nghiệp; bồi dưỡng kiến thức pháp luật người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; các cộng tác viên tham gia mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

- Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người quản lý, cán bộ pháp chế của Doanh nghiệp

+ Nội dung thực hiện: Tổ chức khảo sát nhu cầu về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp từ các doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các cơ quan có liên quan; xác định nội dung, hình thức, biện pháp hỗ trợ để tổ chức các hoạt động cung cấp thông tin, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người quản lý, cán bộ pháp chế của doanh nghiệp. Giới thiệu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nội dung các văn bản quy phạm pháp luật mới, các chuyên đề pháp luật trong phạm vi, lĩnh vực quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn.

+ Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan thực hiện.

+ Thời gian thực hiện: Trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

- Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; các công tác viên tham gia mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

+ Nội dung thực hiện: Tổ chức các lớp tập huấn, buổi tọa đàm để cung cấp kiến thức pháp luật, kỹ năng hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp, các nội dung khác có liên quan cho đội ngũ những người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; các công tác viên tham gia mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

+ Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan thực hiện.

+ Thời gian thực hiện: Trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

- Phối hợp, hỗ trợ Bộ Tư pháp trong thực hiện các hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021- 2025 được triển khai trên địa bàn tỉnh

+ Nội dung thực hiện: Phối hợp, hỗ trợ Bộ Tư pháp thực hiện các hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 2025 được triển khai trên địa bàn tỉnh, cụ thể như: xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu; tổ chức các Chương trình bồi dưỡng giữa chuyên gia pháp lý với người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; tổ chức các Chương trình bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm, nhân rộng mô hình hiệu quả trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; tổ chức các hội nghị đối thoại về các chuyên đề pháp lý chuyên sâu giữa cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hiệp hội, hội doanh nghiệp, chuyên gia, người quản lý, điều hành, người phụ trách công tác pháp chế của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Các sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

+ Thời gian thực hiện: Khi có hướng dẫn hoặc yêu cầu của Bộ Tư pháp.

III. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tư pháp

- Là đơn vị đầu mối phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trong việc triển khai thực hiện Chương trình.

- Theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện. Kịp thời báo cáo, đề xuất, tham mưu xử lý các khó khăn, vướng mắc; tổng hợp kết quả thực hiện trên địa bàn tỉnh, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định. Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

2. Các sở, ban ngànhỦy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Căn cứ Chương trình này và chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng Kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện. Phối hợp Sở Tư pháp thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp nhỏ và vừa theo đề nghị.

- Bố trí người làm đầu mối thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tư pháp để tổng hợp chung.

  3. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội Luật gia và Đoàn Luật sư tỉnh

- Trên cơ sở Chương trình này và trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động tổ chức hoặc phối hợp thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định.

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh thực hiện quy định tại khoản 5 và hướng dẫn doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện quy định tại khoản 7 Điều 14 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh thực hiện quy định tại khoản 5 và hướng dẫn doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện quy định tại khoản 7 Điều 14 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

IV. Kinh phí thực hiện

- Kinh phí thực hiện Chương trình được bố trí hàng năm theo quy định tại Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 457/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025; các nguồn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

- Trong quá trình triển khai thực hiện trường hợp có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để hướng dẫn, điều chỉnh cho phù hợp./.

BBT 

Top page Desktop