huong-dan-thu-tuc-thảm-dinh-du-an-dau-tu-xay-dung-va-cap-giay-phep-xay-dung

Hướng dẫn thủ tục thẩm định dự án đầu tư xây dựng và cấp giấy phép xây dựng

Hướng dẫn thủ tục thẩm định dự án đầu tư xây dựng và cấp giấy phép xây dựng

Article

Sau khi Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020 và Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Ban quản lý Khu kinh tế hướng dẫn các Chủ đầu tư thực hiện dự án trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum một số nội dung sau:

1. Thẩm định Dự án đầu tư xây dựng công trình:

Theo quy định tại Điều 12, Điều 13 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ, quy định các trường hợp thẩm định Dự án đầu tư xây dựng như sau:

- Đối với các dự án phải lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình: Các Chủ đầu tư lập hồ sơ gửi về Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum tổ chức thẩm định.

- Đối với các dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Người quyết định đầu tư (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức thẩm định. Do đó, các dự án chỉ lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật không thuộc thẩm quyền thẩm định của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum.

2. Cấp giấy phép xây dựng công trình:

Theo Khoản 2, Điều 2 Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 25/5/2021 của UBND tỉnh: Đối với các dự án, công trình cấp III, cấp IV đầu tư xây dựng trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp thuộc đối tượng cấp giấy phép xây dựng. Đề nghị Chủ đầu tư lập các thủ tục trình Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum cấp giấy phép xây dựng công trình trước khi triển khai xây dựng theo quy định.

BBT trang thông tin điện tử 

Top page Desktop